پرسیدن و آدرس دادن

این عبارتهای انگلیسی را زمانی که گم شدید یا اگر بخواهید به دیگران جهت خاصی را بگویید، سودمند خواهید یافت.

پرسیدن آدرس

excuse me, could you tell me how to get to …? ببخشید، ممکنه بگویید چطور بروم …؟
the bus station ایستگاه اتوبوس
excuse me, do you know where the … is? ببخشید، می دانید … کجاست؟
post office اداره پست
I'm sorry, I don't know متاسفم، نمی دانم
sorry, I'm not from around here متاسفم، اهل این اطراف نیستم
I'm looking for … دنبال … می گردم
this address این آدرس
are we on the right road for …? برای … در مسیر درستی هستیم
Brighton برایتون
is this the right way for …? این راه برای … درسته؟
Ipswich ایپسویچ
do you have a map? نقشه داری؟
can you show me on the map? می توانی در نقشه نشانم بدهی؟

آدرس دادن

it's this way از این طرف هست
it's that way از اون طرف هست
you're going the wrong way راه را اشتباه می روید
you're going in the wrong direction مسیر اشتباهی دارید می روید
take this road از این خیابان بروید
go down there بروید انتهای خیابان
take the first on the left اولین خیابان سمت چپ بروید
take the second on the right دومین خیابان سمت راست بروید
turn right at the crossroads سر چهار راه دست راست بپیچید
continue straight ahead for about a mile حدود یک مایل مستقیم بروید (یک مایل حدودا یک و شش دهم کیلومتر است)
continue past the fire station بروید تا از آتشنشانی رد بشوید
you'll pass a supermarket on your left از یک سوپر مارکت سمت چپتان می گذرید
keep going for another … همینطور تا … دیگه ادامه بده
hundred yards صد یارد (حدود نود و یک متر)
two hundred metres دویست متر
half mile نیم مایل (حدود هشتصد متر)
kilometre کیلومتر
it'll be … … خواهد بود
on your left سمت راست شما
on your right سمت چپ شما
straight ahead of you مستقیم رو به روی شما

چقدر دورهست؟

how far is it? چقدر دور هست؟
how far is it to …? فاصله اش تا … چقدر هست؟
the airport فرودگاه چقدره؟
how far is it to … from here? از اینجا تا … چقدر هست؟
the beach ساحل
is it far? دور هست؟
is it a long way? راه زیادی هست؟
it's … آن …
not far دور نیست
quite close نسبتاً نزدیک هست
quite a long way نسبتاً راه زیادی هست
a long way on foot پیاده راه زیادی هست
a long way to walk پیاده راه زیادی هست
about a mile from here از اینجا حدود یک مایل هست (یک مایل حدودا یک و شش دهم کیلومتر است)

گفتن مسیر به راننده

follow the signs for … تابلوی … رو دنبال کن
the town centre مرکز شهر
Birmingham بیرمنگهام
continue straight on past some traffic lights مستقیم ادامه بده تا از چند چراغ راهنمایی رد بشوی
at the second set of traffic lights, turn left سر چراغ راهنمایی دوم بپیچ سمت چپ
go over the roundabout داخل میدان شو
take the second exit at the roundabout از خروجی دوم میدان برو
turn right at the T-junction سر تقاطع تی شکل بپیچ سمت راست
go under the bridge برو زیر پل
go over the bridge برو روی پل
you'll cross some railway lines از ریل راه آهن می گذری
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید