کنترل گذرنامه و گمرک

در اینجا تعدای از پرسشهایی که زمانی که از مرز کشورها عبور میکنید ممکن است از شما پرسیده شود را می بینید.

کنترل گذرنامه

could I see your passport, please? ممکن هست لطفاً گذرنامه تان را ببینم؟
where have you travelled from? از کجا می آیید؟
what's the purpose of your visit? علت مسافرتتان چه هست؟
I'm on holiday در تعطیلاتم
I'm on business سفرم کاری هست
I'm visiting relatives اقوام را می بینم
how long will you be staying? چه مدت می مانید؟
where will you be staying? کجا اقامت می کنید؟
you have to fill in this … باید این … را پر کنید
landing card کارت فرود
immigration form فرم مهاجرت
enjoy your stay! اقامت خوشی داشته باشید!

گمرک

could you open your bag, please? ممکن هست لطفاً چمدان تان را باز کنید؟
do you have anything to declare? چیزی دارید که اعلام کنید؟
you have to pay duty on these items باید برای این اقلام گمرکی بدهید

چیزهایی که ممکن است ببینید

EU citizens شهروندان اتحادیه اروپا
All passports دارندگان کلیه گذرنامه ها
Wait behind the yellow line پشت خط زرد بایستید
Please have your passport ready لطفاً گذرنامه خود را آماده کنید
Nothing to declare نداشتن کالایی برای اعلام به گمرک
Goods to declare کالایی برای اعلام به گمرک
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play