اعداد

گفتن اعداد در انگلیسی را بیاموزید.

اعداد اصلی

zeroصفر (در زبان محاوره ای برای بیان دما)
nilهیچ (برای بیان نتیجه مسابقات ورزشی)
noughtصفر (عدد صفر)
"O"صفر (مثل حرف انگلیسی اُ تلفظ میشود، در ارتباطات گفتاری به خصوص برای شماره تلفن استفاده میشود)
oneیک
twoدو
threeسه
fourچهار
fiveپنج
sixشش
sevenهفت
eightهشت
nineنه
tenده
elevenیازده
twelveدوازده
thirteenسیزده
fourteenچهارده
fifteenپانزده
sixteenشانزده
seventeenهفده
eighteenهجده
nineteenنوزده
twentyبیست
twenty-oneبیست و یک
twenty-twoبیست و دو
twenty-threeبیست و سه
thirtyسی
fortyچهل
fiftyپنجاه
sixtyشصت
seventyهفتاد
eightyهشتاد
ninetyنود
one hundred ، a hundredصد
one hundred and one ، a hundred and oneصد و سه
two hundredدویست
three hundredسیصد
one thousand ، a thousandهزار
two thousandدوهزار
three thousandسه هزار
one million ، a millionیک میلیون
one billion ، a billionیک بیلیون

تکرار

onceیک بار
twiceدو بار
three timesسه بار
four timesچهار بار
five timesپنج بار

اعداد ترتیبی

firstاول
secondدوم
thirdسوم
fourthچهارم
fifthپنجم
sixthششم
seventhهفتم
eighthهشتم
ninthنهم
tenthدهم
eleventhیازدهم
twelfthدوازدهم
thirteenthسیزدهم
fourteenthچهاردهم
fifteenthپانزدهم
sixteenthشانزدهم
seventeenthهفدهم
eighteenthهجدهم
nineteenthنوزدهم
twentiethبیستم
twenty-firstبیست و یکم
twenty-secondبیست و دوم
twenty-thirdبیست و سوم
thirtiethسی ام
fortiethچهلم
fiftiethپنجاهم
sixtiethشصتم
seventiethهفتادم
eightiethهشتادم
ninetiethنودم
hundredthصدم

باقی واژگان مفید

about یا approximatelyتقریبا
over یا more thanبیشتر
under یا less thanکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3,294۳،۲۹۴
9,755۹،۷۵۵
2,608,411۲،۶۰۸،۴۱۱
0.5۰.۵
4.93۴.۹۳
87.04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید