نقاط قطب نما

چگونگی گفتن نقاط قطب نما را در انگلیسی بیاموزید.

northشمال
northeastشمال شرق
eastشرق
southeastجنوب شرق
southجنوب
southwestجنوب غرب
westغرب
northwestشمال غرب

باقی واژگان مفید

mapنقشه
compassقطب نما
to read a compassخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.