زمان

در اینجا چند واژه انگلیسی مرتبط با زمان به انگلیسی آمده است.

واحدهای زمان

secondثانیه
minuteدقیقه
hourساعت
dayروز
weekهفته
fortnightدوهفته یکبار
monthماه
yearسال
decadeدهه
centuryسده
weekendآخر هفته
leap yearسال کبیسه

زمانهای شبانه روز

morningصبح
afternoonبعدازظهر
eveningعصر
night یا night timeشب
midday یا noonنیمه روز
midnightنیمه شب
dawnسحرگاه
duskشفق
sunriseطلوع خورشید
sunsetغروب خورشید

باقی واژگان مرتبط با زمان

nowحالا
thenسپس
immediately یا straight awayهمین حالا
soonبه زودی
earlierزودتر
laterدیرتر

تکرار

neverهرگز
rarelyبه ندرت
occasionallyگاهی
sometimesبعضی اوقات
often یا frequentlyاغلب
usually یا normallyمعمولاً
alwaysهمیشه
every day یا dailyهر روز
every week یا weeklyهر هفته
every month یا monthlyهر ماه
every year یا yearlyهرسال
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید