زمان

در اینجا چند واژه انگلیسی مرتبط با زمان به انگلیسی آمده است.

واحدهای زمان

second ثانیه
minute دقیقه
hour ساعت
day روز
week هفته
fortnight دوهفته یکبار
month ماه
year سال
decade دهه
century سده
weekend آخر هفته
leap year سال کبیسه

زمانهای شبانه روز

morning صبح
afternoon بعدازظهر
evening عصر
night یا night time شب
midday یا noon نیمه روز
midnight نیمه شب
dawn سحرگاه
dusk شفق
sunrise طلوع خورشید
sunset غروب خورشید

باقی واژگان مرتبط با زمان

now حالا
then سپس
immediately یا straight away همین حالا
soon به زودی
earlier زودتر
later دیرتر

تکرار

never هرگز
rarely به ندرت
occasionally گاهی
sometimes بعضی اوقات
often یا frequently اغلب
usually یا normally معمولاً
always همیشه
every day یا daily هر روز
every week یا weekly هر هفته
every month یا monthly هر ماه
every year یا yearly هرسال
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play