ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در انگلیسی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته میشوند.

ماه ها

Januaryژانویه
Februaryفوریه
Marchمارس
Aprilآوریل
Mayمه
Juneژوئن
Julyژوئیه
Augustاوت
Septemberسپتامبر
Octoberاکتبر
Novemberنوامبر
Decemberدسامبر
in Januaryدر ژانویه
in Februaryدر فوریه
in Marchدر مارس
in Aprilدر آوریل
in Mayدر مه
in Juneدر ژوئن
in Julyدر ژوئیه
in Augustدر اوت
in Septemberدر سپتامبر
in Octoberدر اکتبر
in Novemberدر نوامبر
in Decemberدر دسامبر

فصل ها

springبهار
summerتابستان
autumn (در انگلیسی آمریکایی: fall)پاییز
winterزمستان
in springدر بهار
in summerدر تابستان
in autumn (در انگلیسی آمریکایی: in fall)در پاییز
in winterدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.