ویژگی ها و اصطلاحات جغرافیایی

در اینجا چند نام انگلیسی برای خصوصیات جغرافیایی و چند اصطلاح مرتبط با جغرافی آمده است.

ویژگی های درون مرزی

countryside ییلاق
hill تپه
mountain کوه
valley دره
wood بیشه
forest جنگل
copse جنگل تنک
field کشتزار
meadow چمن زار
plain دشت
moor زمین بایر
bog باتلاق
swamp مرداب
hedge پرچین
path راه
fence حصار
wall دیوار
ditch خندق
gate دروازه
farm مزرعه
bridge پل
desert صحرا
glacier یخچال طبیعی
jungle جنگل
rainforest جنگل حاره ای
volcano آتش فشان
stream رود
river رودخانه
canal کانال
pond برکه
lake دریاچه
reservoir مخزن سد
waterfall آبشار
well چشمه
dam سد
power station نیروگاه
wind farm نیروگاه بادی
mine معدن
quarry معدن سنگ

اصطلاحات کشاورزی

agriculture کشاورزی
barn انبار غله
farmhouse خانه رعیتی
crop غله
harvest برداشت
hay کاه
wheat گندم
irrigation آبیاری
livestock احشام
to plough گاو آهن
to harvest برداشت کردن

ویژگی های ساحلی

ocean اقیانوس
sea دریا
coast یا shore ساحل
beach ساحل شنی
cliff صخره
island جزیره
peninsula شبه جزیره
rock صخره
tide جزر ومد
wave موج
pier اسکله
lighthouse فانوس دریایی
harbour بندرگاه
oil rig سکوی نفت

باقی واژگان مفید

country روستا
city شهر
town شهرک
village روستا
eruption فوران
earthquake زلزله
tsunami سونامی
avalanche بهمن
landslide ریزش خاک کوه
lava گدازه
capital city یا capital پایتخت
border مرز
national park پارک ملی
North Pole قطب شمال
South Pole قطب جنوب
Equator استوا
longitude طول جغرافیائی
latitude عرض جغرافیائی
sea level سطح دریا
erosion فرسایش
pollution آلودگی
atmosphere اتمسفر
environment محیط زیست
population جعیت
famine قحطی
fossil fuel سوخت فسیلی
energy انرژی
unemployment بیکاری
landscape دورنما
literacy سواد
malnutrition سوء تغذیه
migration مهاجرت
radiation تشعشع
nuclear energy انرژی هسته ای
crater دهانه آتش فشان
sand dune تپه ماسه‌ای
trade بازرگانی
urban شهری
rural روستائی
economy اقتصاد
poverty فقر
slum محلات پر جمعیت و پست
life expectancy امید به زندگی
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید