آب و هوا

در اینجا چند عبارت ایتالیایی که میتوانید برای صحبت کردن درباره آب و هوا استفاده کنید؛ آمده است.

che tempo fa?هوا چطور هست؟
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoباران می آید
sta nevicandoبرف می آید
c'è molto ventoبادی-ه
è umido