آب و هوا

در اینجا چند عبارت ایتالیایی که میتوانید برای صحبت کردن درباره آب و هوا استفاده کنید؛ آمده است.

che tempo fa?هوا چطور هست؟
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoباران می آید
sta nevicandoبرف می آید
c'è molto ventoبادی-ه
è umido

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید