بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به ایتالیایی بیاموزید.

در ایتالیایی مبنای دوازده ساعته برای گفتن زمان استفاده میشود. مبنای بیست و چهار ساعته معمولا برای جدول مسافرتها استفاده میشود.

پرسیدن ساعت

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

بیان ساعت

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

همچنین امکان دارد که در ایتالیایی زمان را با استفاده از گفتن ساعت و بعد دقیقه و اگر نیاز بود؛ و در ادامه با گفتن واژه های di mattina ( از پنج صبح تا ظهر)؛ di pomeriggio ( از ظهر تا شش عصر)؛ di sera ( از شش عصر تا نیمه شب) یا di notte (یا از نیمه شب تا پنج صبح) برای مثال:

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

ساعت

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید