خرید

اینها عبارت های ایتالیایی هستند که هنگام خرید به شما کمک می کنند، همچنین ممکن است برخی از آنها را ببینید.

quanto costa?چند می شود؟
accettate carte di credito?کارت اعتباری قبول می کنید؟
potete consegnarlo a casa?
vuole un sacchetto?کیسه می خواهید؟
mi da un sacchetto, per favore?
mi può dare un altro sacchetto, per favore?ممکنه لطفاً یک پلاستیک حمل دیگر بدهید؟
il negozioفروشگاه
il centro commercialeمرکز خرید
a che ora chiudete?چه ساعتی می بندید؟
siete aperti il sabato?روز شنبه باز هستید؟
siete aperti la domenica?روز یک شنبه باز هستید؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

apertoباز
chiusoبسته
aperto 24 ore su 24۲۴ ساعته باز است
lun - ven
sabشنبه
domیکشنبه
(see روزهای هفته)