خوردن و آشامیدن

اینها عبارت هایی هستند که می توانند به هنگام بیرون رفتن برای نوشیدنی یا غذا مفید باشند و چند علامت که ممکن است وقتی بیرون هستید ببینید.

scusi, c'è un tavolo libero?
un tavolo per due, per favoreیه میز برای دو نفر لطفاً
un tavolo per tre, per favoreیه میز برای سه نفر لطفاً
un tavolo per quattro, per favoreیه میز برای چهار نفر لطفاً
vorrei prenotare un tavoloمی خواهم رزرو کنم
per che ora?برای چه ساعتی؟
per questa sera alle setteامروز عصر ساعت هفت
per questa sera alle ottoامروز عصر ساعت هشت
per questa sera alle nove
per questa sera alle dieci
per domani a mezzogiornoفردا سر ظهر
per domani all'unaفردا ساعت یک
per domani alle due
per domani alle tre
per quante persone?برای چند نفر؟
ho prenotato un tavolo
a che nome?
il menu, per favore
la carta dei vini, per favore
sono vegetarianoگیاه خوار هستم
non mangio carneگوشت نمی خورم
buon appetito!از غذایتان لذت ببرید!
desidera altro?چیز دیگه ای نمی خواهید؟
desiderate altro?
desidera un caffè o un dolce?
il conto, pregoصورت حساب، لطفاً
posso pagare con carta di credito?
era tutto delizioso, grazie
faccia i miei complimenti al cuoco!
faccia i nostri complimenti al cuoco!

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید