در اداره پست

این عبارت های ایتالیایی برای خرید تمبر، فرستادن نامه، یا استفاده از خدمات دیگر در اداره پست به شما کمک می کند.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?صندوق پست کجاست؟