در شهر

در اینجا چند عبارت ایتالیایی و چند تابلو و علامت رایج می بینید که به هنگام دیدن کردن از یک شهر یا شهرستان می توانند مفید باشند.

mi scusi, dov'è ...?
l'ufficio postale
una banca
un parrucchiere
l'ufficio informazioni
il centro città
la stazione
la stazione degli autobus
il porto
l'ospedale più vicino
un ufficio di polizia
una stazione dei Carabinieri