عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح ایتالیایی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

l'altroieriپریروز
ieriدیروز
oggiامروز
domaniفردا
dopodomaniپس فردا

تعیین زمان طی روز

la scorsa notteدیشب
staseraامشب
domani seraفردا شب
alla mattinaصبح
al pomeriggioبعد از ظهر
alla seraعصر
ieri mattinaدیروز صبح
ieri pomeriggioدیروز بعد از ظهر
ieri seraدیروز عصر
stamattinaامروز صبح
questo pomeriggioامروز بعد از ظهر
staseraامشب
domattinaفردا صبح
domani pomeriggioفردا بعد از ظهر
domani seraفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

la settimana scorsaهفته گذشته
il mese scorsoماه گذشته
l'anno scorsoپارسال
questa settimanaاین هفته
questo meseاین ماه
quest'annoامسال
la prossima settimanaهفته آینده
il mese prossimoماه آینده
l'anno prossimoسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

adessoحالا
allora
poi
immediatamenteهمین حالا
subitoهمین حالا
tra pocoبه زودی
primaزودتر
dopoدیرتر
cinque minuti faپنج دقیقه قبل
mezz'ora fa
un'ora faیک ساعت قبل
una settimana faیک هفته پیش
due settimane faدو هفته پیش
un mese faیک ماه قبل
un anno faدو سال پیش
tanto tempo faخیلی وقت پیش
tra dieci minuti
tra un'oraدر یک ساعت
tra una settimanaدر یک هفته
tra dieci giorniدر ده روز
tra tre settimaneدر سه هفته
tra due mesiدر دوماه
tra dieci anniدر ده سال
il giorno primaروز گذشته
la settimana primaهفته گذشته
il mese primaماه گذشته
l'anno primaسال گذشته
il giorno dopoروز بعد
la settimana dopoهفته آینده
il mese dopoماه بعد
l'anno dopoسال آینده

مدت زمان

مدت زمان در ایتالیایی معمولا با استفاده از واژه per مانند مثالهای زیر؛ توضیح داده میشود:

ho vissuto in Canada per sei mesiشش سال در کانادا زندگی کردم
ho lavorato qui per nove anniنه سال اینجا کار کرده ام
domani vado in Francia per due settimaneفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
abbiamo nuotato per molto tempoمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم

تکرار

maiهرگز
raramenteبه ندرت
occasionalmenteگاهی
a volteبعضی اوقات
spesso or di frequente
di solito or normalmente
sempreهمیشه
tutti i giorni or quotidianamente
tutte le settimane or settimanalmente
tutti i mesi or mensilmente
tutti gli anni or annualmente
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید