عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه ایتالیایی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

بله
noخیر
forseشاید
per favoreلطفاً
grazieمتشکرم
Grazie tante یا Molte grazieخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

pregoخواهش می کنم
figurati یا si figuriلازم به تشکر نیست
di nienteقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

ciaoسلام (کاملا محاوره ای)
Salveسلام
buongiornoصبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
buon pomeriggioبعد از ظهر به خیر (بین ظهر و شش عصر استفاده می شود)
buona seraشب به خیر (بعد از شش عصر استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

Ciaoخداحافظ
Arrivederci یا Addioخداحافظ
buonanotteشب به خیر
ci vediamo!به امید دیدار!
ci vediamo presto!به امید دیدار به زودی!
ci vediamo dopo!به امید دیدار در آینده!
buona giornata!روز خوبی داشته باشی!
buon fine settimana!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

Scusami یا Mi scusiببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
Scusa یا Scusiمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

Non c'è problemaاشکالی نداره
Fa niente یا Non fa nienteمسئله ای نیست
Non preoccuparti یا Non si preoccupiخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Parli italiano?
Io non parlo italiano
Parlo italiano solo un po'
Non parlo molto bene italiano
Parlo poco italiano
parli più lentamente per favoreلطفاً آهسته تر صحبت کنید
lo scriva per favoreلطفاً آن را بنویسید
può ripetere per favore?می توانید آن را تکرار کنید؟
capisco یا Ho capitoمی فهمم
non capiscoنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

lo soمی دانم
non lo soنمی دانم
scusi, dov'è il bagno?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entrataورود
Uscitaخروج
Uscita di emergenzaخروج اضطراری
Spingereفشار دهید
Tirareبکشید
WCدستشویی
Uominiمردانه
Donneزنانه
Liberoخالی
Occupatoدر حال استفاده یا اشغال
Guastoخراب
Vietato fumareسیگار نکشید
Privatoخصوصی
Divieto d'ingressoورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.