عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه ایتالیایی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

بله
noخیر
forseشاید
per favoreلطفاً
pregoخواهش می کنم
grazieمتشکرم
grazie tanteخیلی متشکرم
molte grazieاز شما خیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

pregoخواهش می کنم
figurati (familiar), si figuri (polite)
لازم به تشکر نیست di nienteقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

ciaoسلام
salveسلام
buongiornoصبح به خیر
buon pomeriggioبعد از ظهر به خیر
buona seraشب به خیر
ciaoسلام
arrivederciخداحافظ
ci vediamo!به امید دیدار!
buona giornata!روز خوبی داشته باشی!
buona serata!
buonanotteشب به خیر

Apologising and getting someone's attention

scusa
scusami
scusi
mi scusi
non c'è problemaاشکالی نداره
fa niente or non fa nienteمسئله ای نیست

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

io non parlo italiano
parlo poco italiano
non parlo molto bene italiano
parli più lentamente per favoreلطفاً آهسته تر صحبت کنید
lo scriva per favoreلطفاً آن را بنویسید
può ripetere per favore?می توانید آن را تکرار کنید؟
capisco or ho capitoمی فهمم
non capiscoنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

lo soمی دانم
non lo soنمی دانم
scusi, dov'è il bagno?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entrataورود
Uscitaخروج
Uscita di emergenzaخروج اضطراری
Spingereفشار دهید
Tirareبکشید
WCتوالت
Uominiمردانه
Donneزنانه
Liberoخالی
Occupatoدر حال استفاده یا اشغال
Guastoخراب
Vietato fumareسیگار نکشید
Privatoخصوصی
Divieto d'ingressoورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.