مشاغل

io lavoro come giornalistaبه عنوان روزنامه نگار کار می کنم
io faccio il giornalista
io lavoro in televisioneتوی تلویزیون کار می کنم
io lavoro nel campo dell'informatica
io lavoro nel campo dell'editoriaتوی انتشارات کار می کنم