موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های ایتالیایی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که در حالت اضطراری میتوانید با خدمات اورژانس در ایتالیا با شماره صد و سیزده تماس بگیرید.

aiuto!کمک!
faccia attenzione!مراقب باشید!
attenzione! or attento!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
per favore mi aiutiلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

chiami un'ambulanza!آمبولانس خبر کنید!
ho bisogno di un dottoreاحتیاج به دکتر دارم
c'è stato un incidenteتصادف شده
fate presto per favore!لطفاً عجله کنید!
mi sono tagliatoخودم را زخمی کردم
mi sono tagliataI've cut myself (said by a woman)
mi sono bruciatoخودم را سوزانده ام
mi sono bruciataI've burnt myself (said by a woman)
stai bene?
sta bene?
state tutti bene?همه چیز خوبه؟

جرم

al ladro!بایست، دزد!
chiami la polizia!پلیس خبر کنید!
mi hanno rubato il portafoglioکیف پولم رو دزدیده اند
mi hanno rubato la borsettamy purse's been stolen
mi hanno rubato la borsamy handbag's been stolen
mi hanno rubato il computer portatileلپ تاپم رو دزدیده اند
vorrei denunciare un furtoمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
mi hanno scassinato l'autoماشینم را دزد زده است
sono stato rapinatoبه من دستبر زده شده
sono stata rapinataI've been mugged (said by a woman)
sono stato aggreditoبه من حمله شده
sono stata aggreditaI've been attacked (said by a woman)

آتش

al fuoco!آتش!
chiami i pompieri!آتش نشانی رو خبر کنید!
non sente odore di bruciato?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
c'è un incendioآنجا آتش گرفته
l'edificio è in fiammeساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

mi sono persoگم شده ام
mi sono persaI'm lost (said by a woman)
ci siamo persiگم شده ایم
non trovo ...
le mie chiavi
il mio passaporto
il mio cellulare
ho perso ...
il mio portafoglio
la mia borsetta
la mia macchina fotografica
mi sono chiuso fuori ...
mi sono chiusa fuori ...I've locked myself out of my ... (said by a woman)
dall'auto
dalla mia camera
per favore mi lasci in paceلطفاً من رو تنها بگذارید
vai via!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.