مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج ایتالیایی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

come stai?
come sta?
come va? چه طوری؟
come va la vita?زندگی چه طور هست ؟
come vanno le cose? اوضاع چه طور هست ؟
sto bene, grazieخوبم، ممنون
tutto ok, grazieخوبم، ممنون
non c'è male, grazieخیلی بد نیست، متشکرم
tutto a posto, grazieخوبه، متشکرم
non molto beneخیلی خوب نیست
e tu? or e a te?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

cosa fai?چه کار می کنی؟
che cosa hai fatto ultimamente?این روز ها چه کار می کنی؟
ho lavorato moltoخیلی کار می کنم
ho studiato moltoخیلی درس می خونم
sono stato molto occupatoخیلی سرم شلوغ بوده
sono stata molto occupataI've been very busy (said by a woman)
sempre le solite coseطبق معمول
non moltoنه خیلی
sono appena tornato dal ...
sono appena tornata dal ...I've just come back from ... (said by a woman)
Portogallo

پرسیدن این که کسی کجا هست

dove sei? کجایی؟
sono ...
a casa
al lavoro
in città
in campagna
in negozio
sul treno
da Mauro

پرسیدن درباره برنامه های کسی

hai dei programmi per questa estate? برای تابستان برنامه ای داری؟
cosa fai a ...?
Natale
Capodanno
Pasqua
sound

صدا برای تمام عبارت های ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.