اعداد

گفتن اعداد در ایتالیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

zeroصفر
unoیک
dueدو
treسه
quattroچهار
cinqueپنج
seiشش
setteهفت
ottoهشت
noveنه
dieciده
undiciیازده
dodiciدوازده
trediciسیزده
quattordiciچهارده
quindiciپانزده
sediciشانزده
diciassetteهفده
diciottoهجده
diciannoveنوزده
ventiبیست
ventunoبیست و یک
ventidueبیست و دو
ventitreبیست و سه
ventiquattroبیست و چهار
venticinqueبیست و پنج
ventiseiبیست و شش
ventisetteبیست و هفت
ventottoبیست و هشت
ventinoveبیست و نه
trentaسی
trentunoسی و یک
trentadueسی و دو
trentatreسی و سه
trentaquattroسی و چهار
trentacinqueسی و پنج
trentaseiسی و شش
trentasetteسی و هفت
trentottoسی و هشت
trentanoveسی و نه
quarantaچهل
quarantunoچهل و یک
quarantadueچهل و دو
quarantatreچهل و سه
cinquantaپنجاه
sessantaشصت
settantaهفتاد
ottantaهشتاد
novantaنود
centoصد
centounoصد و سه
duecentoدویست
trecentoسیصد
milleهزار
duemilaدوهزار
tremilaسه هزار
un milioneیک میلیون
un miliardoیک بیلیون

تکرار

una voltaیک بار
due volteدو بار
tre volteسه بار
quattro volteچهار بار
cinque volteپنج بار

اعداد ترتیبی

primoاول
secondoدوم
terzoسوم
quartoچهارم
quintoپنجم
sestoششم
settimoهفتم
ottavoهشتم
nonoنهم
decimoدهم
undicesimoیازدهم
dodicesimoدوازدهم
tredicesimoسیزدهم
quattordicesimoچهاردهم
quindicesimoپانزدهم
sedicesimoشانزدهم
diciassettesimoهفدهم
diciottesimoهجدهم
diciannovesimoنوزدهم
ventesimoبیستم
ventunesimoبیست و یکم
ventiduesimoبیست و دوم
ventitreesimoبیست و سوم
trentesimoسی ام
quarantesimoچهلم
cinquantesimoپنجاهم
sessantesimoشصتم
settantesimoهفتادم
ottantesimoهشتادم
novantesimoنودم
centesimoصدم

باقی واژگان مفید

circa یا approssimativamenteتقریبا
oltre یا più diبیشتر
sotto یا meno diکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3.294۳،۲۹۴
9.755۹،۷۵۵
2.608.411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.