اعداد

گفتن اعداد در ایتالیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

zeroصفر
unoیک
dueدو
treسه
quattroچهار
cinqueپنج
seiشش
setteهفت
ottoهشت
noveنه
dieciده
undiciیازده
dodiciدوازده
trediciسیزده
quattordiciچهارده
quindiciپانزده
sediciشانزده
diciassetteهفده
diciottoهجده
diciannoveنوزده
ventiبیست
ventunoبیست و یک
ventidueبیست و دو
ventitreبیست و سه
trentaسی
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaچهل
cinquantaپنجاه
sessantaشصت
settantaهفتاد
ottantaهشتاد
novantaنود
centoصد
duecentoدویست
trecentoسیصد
milleهزار
duemilaدوهزار
tremilaسه هزار
un milioneیک میلیون
un miliardoیک بیلیون

اعداد ترتیبی

primoاول
secondoدوم
terzoسوم
quartoچهارم
quintoپنجم
sestoششم
settimoهفتم
ottavoهشتم
nonoنهم
decimoدهم
undicesimoیازدهم
dodicesimoدوازدهم
tredicesimoسیزدهم
quattordicesimoچهاردهم
quindicesimoپانزدهم
sedicesimoشانزدهم
diciassettesimoهفدهم
diciottesimoهجدهم
diciannovesimoنوزدهم
ventesimoبیستم
trentesimoسی ام
quarantesimoچهلم
cinquantesimoپنجاهم
sessantesimoشصتم
settantesimoهفتادم
ottantesimoهشتادم
novantesimoنودم
centesimoصدم
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.