بدن انسان

در اینجا نام ایتالیایی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

la testaسر
l'occhioچشم
il nasoبینی
l'orecchioگوش
la boccaدهان
il denteدندان
la guanciaگونه
i capelli
i peli
la manoدست
il dito
il polliceشست
il polsoمچ