نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در ایتالیایی بیاموزید.

nordشمال
nord-estشمال شرق
estشرق
sud-estجنوب شرق
sudجنوب
sud-ovestجنوب غرب
ovestغرب
nord-ovestشمال غرب

باقی واژگان مفید

mappaنقشه
bussolaقطب نما
leggere una bussolaخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.