نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در ایتالیایی بیاموزید.

nordشمال
nord-estشمال شرق
estشرق
sud-estجنوب شرق
sudجنوب
sud-ovestجنوب غرب
ovestغرب
nord-ovestشمال غرب
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.