خانواده

در اینجا چند واژه ایتالیایی مرتبط با خانواده شامل نامهای اعضای خانواده، واژه هایی برای توصیف وضعیت تاهل و چند کلمه مرتبط با ازدواج آمده است.

il padreپدر
la madreمادر
il fratelloبرادر
la sorellaخواهر
il figlioپسر
la figliaدختر
lo zioعمو یا دایی
la ziaعمه یا خاله
il nonnoپدربزرگ
la nonnaمادربزرگ
il bisnonno
la bisnonna
il cugino
la cugina
il papá
la mamma
il nipoteپسر خواهر یا برادر
la nipoteدختر خواهر یا برادر
i genitori
i parenti
i miei
i tuoi
il suoceroپدر زن یا پدر شوهر
la suoceraمادر زن یا مادر شوهر
il cognatoبرادر زن یا برادر شوهر
la cognataخواهر زن یا خواهر شوهر