روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در ایتالیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

Che giorno è oggi?امروز چه روزی است؟
lunedíدوشنبه
martedíسه شنبه
mercoledíچهارشنبه
giovedíپنج شنبه
venerdíجمعه
sabatoشنبه
domenicaیکشنبه
ogni lunedìهر دوشنبه
ogni martedìهر سه شنبه
ogni mercoledìهر چهارشنبه
ogni giovedìهر پنج شنبه
ogni venerdìهر جمعه
ogni sabatoهر شنبه
ogni domenicaهر یکشنبه
di lunedìهر دوشنبه
di martedìهر سه شنبه
di mercoledìهر چهارشنبه
di giorvedìهر پنج شنبه
di venerdìهر جمعه
di sabatoهر شنبه
di domenicaهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.