روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در ایتالیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

lunedìدر دوشنبه
martedìدر سه شنبه
mercoledìدر چهارشنبه
giovedìدر پنجشنبه
venerdìدر جمعه
sabatoشنبه
domenicaیکشنبه
ogni lunedìهر دوشنبه
ogni martedìهر سه شنبه
ogni mercoledìهر چهارشنبه
ogni giovedìهر پنج شنبه
ogni venerdìهر جمعه
ogni sabatoهر شنبه
ogni domenicaهر یکشنبه
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.