ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در ایتالیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

gennaioژانویه
febbraioفوریه
marzoمارس
aprileآوریل
maggioمه
giugnoژوئن
luglioژوئیه
agostoاوت
settembreسپتامبر
ottobreاکتبر
novembreنوامبر
dicembreدسامبر
a gennaioدر ژانویه
a febbraioدر فوریه
a marzoدر مارس
ad aprileدر آوریل
a maggioدر مه
a giugnoدر ژوئن
a luglioدر ژوئیه
ad agostoدر اوت
a settembreدر سپتامبر
a ottobreدر اکتبر
a novembreدر نوامبر
a dicembreدر دسامبر

فصل ها

primaveraبهار
estateتابستان
autunnoپاییز
invernoزمستان
in primaveraدر بهار
in estateدر تابستان
in autunnoدر پاییز
in invernoدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان ایتالیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.