این سایت حاوی منابع وسیعی برای کمک کردن به شما در آموزش دانمارکی است. چند عبارت پایه انتخاب کنید، دامنه واژگان خود را گسترش دهید یا یک دوست برای تمرین با او پیداکنید.

درباره زبان دانمارکی

دانمارکی توسط حدود پنج و نیم میلیون نفر صحبت می شود که بیشتر آنها در دانمارک زندگی می کنند. حدود پنجاه هزار نفر دانمارکی زبان در شمال آلمان به همراه اقلیتهایی در آمریکا، کانادا و آرژانتین زندگی می کنند.

دانمارکی یکی از زبانهای رسمی گرینلند و جزایر فارو است. به همراه انگلیسی، این زبان به دانش آموزان در ایسلند آموخته می شود.

بندر نیهاون، کپنهاگ
بندر نیهاون، کپنهاگ

چرا زبان دانمارکی را بیاموزیم؟

دانمارکی ها از هر تلاشی برای یادگرفتن زبانشان بسیار تقدیر می کننند، پس هر آنچه یادگرفته اید، لذت بزرگی خواهد بود. هر سفر یا اقامت در دانمارک در صورت وقت گذاشتن و یادگیری کمی از این زبان بسیار غنی خواهدشد.

قابل فهم در تمام اسکاندیناوی
دانمارکی به طور عمده در باقی کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ و ایسلند فهمیده می شود، به همین خاطر کاربرد بسیار قابل توجهی در سفر به این بخش از دنیا خواهید یافت.

این یک چالش است
اگرچه گرامر دانمارکی با انگلیسی تشابه بسیار دارد، اما خود زبان برای یادگیری به دلیل پیچیدگی تلفظ؛ ساده نیست. اگر زبان شناس قابلی هستید و به دنبال یک چالش میگردید، چرا خود را با یادگیری کمی دانمارکی امتحان نکنید.