عبارت های دانمارکی

در این قسمت شما عبارت های دانمارکی را برای استفاده از موقعیتهای روزمره بسیاری خواهید یافت.