خانواده و روابط

در اینجا عبارت های دانمارکی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

برادر و خواهر

Har du nogle søskende?برادر یا خواهر داری؟
Ja, jeg har …بله، … دارم
en brorیک برادر
en søsterیک خواهر
en storebrorیک برادر بزرگ تر
en lillesøsterیک خواهر کوچک تر
to brødreدو برادر
to søstreدو خواهر
en bror og to søstreیک برادر و دو خواهر
Nej, jeg er enebarnنه، من تک فرزند هستم

بچه و نوه

Har du børn?بچه داری؟
Ja, jeg har …بله، … دارم
en dreng og en pigeیک پسر و یک دختر
en lille babyیک بچه کوچک
tre børnسه بچه
Jeg har ingen børnبچه ندارم
Har du børnebørn?نوه داری؟

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

Hvor bor dine forældre?والدینت کجا زندگی می کنند؟
Hvad laver dine forældre?والدینت چه کار می کنند؟
Hvad laver din far?پدرت چه کار می کند؟
Hvad laver din mor?مادرت چه کار می کند؟
Lever dine bedsteforældre stadig?پدر بزرگ و مادر بزرگت زنده اند؟
Hvor bor de?آنها کجا زندگی می کنند؟

روابط

Har du en kæreste?دوست پسر داری؟ دوست دختر داری؟
Er du gift?ازدواج کرده ای؟
Er du single?مجردی؟
Er du sammen med nogen?کسی رو در نظر داری؟
Jeg er ……-م
singleمجرد
forlovetنامزد
giftمزدوج
skiltمطلقه
separeretجدا شده
enkemandمردی که همسرش فوت شده
enkeبیوه
Jeg er sammen med enکسی رو در نظر دارم

حیوانات خانگی

Har du kæledyr?حیوان خانگی داری؟
Jeg har …… دارم
en hund og to katteیک سگ و دو گربه
en labradorیک لابرادور

پرسیدن نام و سن

Hvad hedder han?اسمش چیه؟ (مذکر)
Han hedder …اسمش …-ه (مذکر)
Mads
Hvad hedder hun?اسمش چیه؟ (مونث)
Hun hedder …اسمش …-ه (مونث)
Rikke
Hvad hedder de?اسمشون چیه؟
De hedder …اسمشون …-ه
Asger og Lotte
Hvor gammel er han?چند سالشه؟ (مذکر)
Han er …… سالشه (مذکر)
tolvدوازده
Hvor gammel er hun?چند سالشه؟ (مونث)
Hun er …… سالشه (مونث)
femtenپانزده
Hvor gamle er de?چند سالشونه؟
De er …… سالشونه
seks og otteشش و هشت
sound

صدا برای تمام عبارت های دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید