خانواده و روابط

در اینجا عبارت های دانمارکی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

har du nogle brødre eller søstre?برادر یا خواهر داری؟
ja, jeg har ...
... brødre og ... søstre
nej, jeg er enebarnنه، من تک فرزند هستم
har du en kæreste?دوست پسر داری؟
er du gift?ازدواج کرده ای؟
er du single?مجردی؟
er du sammen med nogen?کسی رو در نظر داری؟
jeg er...
single
forlovet
gift
skilt
separeret
enke
enkemand
jeg er sammen med enکسی رو در نظر دارم
har du børn?بچه داری؟
ja, jeg har...
en dreng og en pige
en lille baby
tre børn
jeg har ingen børnبچه ندارم
har du kæledyr?حیوان خانگی داری؟
jeg har...
en hund og to katte
en labrador
hvor bor dine forældre?والدینت کجا زندگی می کنند؟
hvad laver dine forældre?والدینت چه کار می کنند؟