دوست شدن

در اینجا عبارت های دانمارکی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

مقدمه

Hvad hedder du?اسم شما چیه؟
Mit navn er …اسمم …
Søren
Birgit
Jeg hedder …من … هستم
Jens
Freja
Det her er …این …
Agnesاگنس است
min koneخانممه
min mandشوهرمه
min kæresteدوست پسرمه
min kæresteدوست دخترمه
min sønپسرمه
min datterدخترمه
Undskyld, jeg fik ikke fat i dit navnببخشید، اسم شما رو متوجه نشدم
Kender I hinanden?شما همدیگر رو می شناسید؟
Rart at møde digاز ملاقات شما خوشحالم
Jeg er glad for at møde digاز ملاقات شما خوشوقتم
Hvor kender I hindanden fra?از کجا همدیگر رو می شناسید؟
Vi arbejder sammenبا هم کار می کنیم
Vi har arbejdet sammenبا هم کار می کردیم
Vi gik i skole sammenمدرسه با هم بودیم
Vi går på universitetet sammenدانشگاه با هم بودیم
Vi gik på universitetet sammenبا هم دانشگاه می رفتیم
Gennem vennerاز طریق دوستان

اهل کجایی؟

Hvor er du fra?اهل کجایی؟
Jeg er fra …اهل …م
Danmarkمن اهل دانمارک هست
Englandانگلیس
Fra hvor i … er du fra?اهل کجای … هستی؟
Canadaکانادا
Hvilken del af … kommer du fra?اهل چه بخش … هستی؟
Italienایتالیا
Hvor bor du?کجا زندگی می کنی؟
Jeg bor i …در … زندگی می کنم
Københavnمن در کپنهاگ
Frankrigفرانسه
Jeg er født i Australien, men er opvokset i Englandدر استرالیا به دنیا آمدم اما در انگلیس بزرگ شدم

مکالمه بیشتر

Hvad bringer dig til …?چی باعث شد بیای …؟
Danmarkچه چیزی شما را به دانمارک می آورد
Jeg er på ferieتوی تعطیلات هستم
Jeg er her på forretningتوی سفر کاری هستم
Jeg bor herاینجا زندگی می کنم
Jeg arbejder herاینجا کار می کنم
Jeg studerer herاینجا درس می خونم
Hvorfor kom du til …?چرا به …آمدی؟
Sverigeسوئد آمدید؟
Jeg kom hertil for at arbejdeآمدم اینجا کار کنم
Jeg kom hertil for at studereآمدم اینجا درس بخونم
Jeg ville bo i udlandetمی خواستم خارج زندگی کنم
Hvor længe har du boet her?چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
Jeg er lige ankommetتازه رسیده ام
Nogle få månederچند ماه
Omkring et årحدود یک سال
Lige over to årدرست بیش از دو سال
Tre årسه سال
Hvor længe planlægger du at blive her?چه مدت قصد داری اینجا زندگی کنی؟
Indtil augustتا آگوست
Nogle få månederچند ماه
Endnu et årیک سال دیگر
Jeg er ikke sikkerمطمئن نیستم
Trives du her?اینجا را دوست داری؟
Ja, jeg elsker det!بله، خیلی دوست دارم!
Jeg kan rigtig godt lide detخیلی خوشم می آید
Det er okخوبه
Hvad kan du lide ved det?چه چیز آن رو دوست داری؟
Jeg kan lide …… رو دوست دارم
madenغذا
vejretآب و هوا
menneskeneمردم

سن و تولد

Hvor gammel er du?چند سالته؟
Jeg er …… سالمه
toogtyveبیست و دو
otteogtrediveسی و هشت
Hvornår har du fødselsdag?کی تولدته؟
Det er den …
16. maj16 می
2. oktober2 اکتبر

وضعیت زندگی

Hvem bor du sammen med?با کی زندگی می کنی؟
Bor du med nogen?آیا با کسی زندگی می کنی؟
Jeg bor sammen med …با … زندگی می کنم
min kæresteدوست پسرم
min kæresteدوست دخترم
min mandشوهرم
min koneزنم
en venیک دوست
vennerدوستان
slægtningeاقوام
Jeg bor sammen med mine forældreبا والدینم زندگی می کنم
Bor du alene?تنها زندگی می کنی؟
Jeg bor aleneتنها زندگی می کنم
Jeg bor sammen med en anden personبا یک نفر دیگر شریک هستم
Jeg deler med … andreبا … نفر دیگر شریک هستم
toدو
treسه

پرسیدن اطلاعات تماس

Hvad er dit telefonnummer?شماره تلفنت چیه؟
Hvad er din email?آدرس ایمیلت چیه؟
Hvad er din adresse?آدرست چیه؟
Må jeg bede om dit telefonnummer?می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
Må jeg bede om din emailadresse?می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟
Er du på …?آیا در … هستی؟
Facebookفیس بوک
Skypeاسکایپ
Hvad er dit brugernavn?نام کاربریت چیه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.