عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه دانمارکی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

jaبله
nejخیر
takمتشکرم
mange takخیلی متشکرم
værsgodخواهش می کنم
det var så lidtلازم به تشکر نیست
slet ikkeقابلی ندارد
hejسلام
hejsa
goddagسلام
godmorgenصبح به خیر
god eftermiddag
godaftenشب به خیر
hej hejخداحافظ
farvelخداحافظ
godnatشب به خیر
vi ses!به امید دیدار!
vi ses snart!به امید دیدار به زودی!
vi ses senere!به امید دیدار در آینده!
ha' en god dag!روز خوبی داشته باشی!
ha' en god weekend!آخر هفته خوبی داشته باشی!
undskyld migببخشید
undskyldمتاسفم
ikke noget problemاشکالی نداره
det er okمسئله ای نیست
det skal du ikke tænke påخودت را نگران نکن
taler du engelsk?آیا انگلیسی صحبت می کنید؟
jeg taler ikke dansk
jeg taler ikke meget dansk
jeg taler lidt dansk
jeg taler kun meget lidt dansk
vær’ venlig at take langsommereلطفاً آهسته تر صحبت کنید
vær’ venlig at skrive det nedلطفاً آن را بنویسید
kan du gentage det?می توانید آن را تکرار کنید؟
jeg forstårمی فهمم
jeg forstår ikkeنمی فهمم
det ved jegمی دانم
det ved jeg ikkeنمی دانم
undskyld mig, hvor er toilettet?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Indgangورود
Udgangخروج
Skubفشار دهید
Trykبکشید
Nødudgangخروج اضطراری
Toiletterتوالت
WCدستشویی
Herrerمردانه
Damerزنانه
Friخالی
Optagetدر حال استفاده یا اشغال
I stykkerخراب
Rygning forbudtسیگار نکشید
Privatخصوصی
Ingen adgangورود ممنوع