عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه دانمارکی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

Jaبله
Nejخیر
Måskeشاید
Vær venlig at…لطفاً
Takمتشکرم (هنگامی که در پایان یک درخواست استفاده می شود، می تواند معنای "لطفا" را نیز داشته باشد)
Mange takخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

Selv tak یا Værsgoخواهش می کنم
Det var så lidtلازم به تشکر نیست (به معنای واقعی کلمه: خیلی کم بود)
Slet ikkeقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

Hej یا Hejsaسلام (دوستانه و غیر رسمی)
Goddagسلام (به معنای واقعی کلمه: "روز بخیر"؛ قابل استفاده در هر زمان از صبح تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر)
Godmorgenصبح به خیر (تا حدود ساعت 10 صبح استفاده شده)
God eftermiddagبعد از ظهر به خیر (از ظهر تا حدود 5 بعد از ظهر استفاده می شود)
Godaftenشب به خیر (از حدود ساعت 5 بعد از ظهر استفاده شده است)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

Hej hejخداحافظ (دوستانه و غیر رسمی)
Farvelخداحافظ
Godnatشب به خیر
Vi ses!به امید دیدار!
Vi ses snart!به امید دیدار به زودی!
Vi ses senere!به امید دیدار در آینده!
Hav en god dag!روز خوبی داشته باشی!
Hav en god weekend!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

Undskyld migببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
Undskyldمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

Ikke noget problemاشکالی نداره
Det er okمسئله ای نیست
Det skal du ikke tænke påخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Taler du dansk?آیا شما دانمارکی صحبت می کنید؟
Jeg taler ikke danskمن دانمارکی صحبت نمی کنم
Jeg taler ikke meget danskمن زیاد دانمارکی صحبت نمی کنم
Jeg taler lidt danskمن کمی دانمارکی صحبت می کنم
Jeg taler kun meget lidt danskمن دانمارکی خیلی کم صحبت می کنم
Vær venlig at tale langsommereلطفاً آهسته تر صحبت کنید
Vær venlig at skrive det nedلطفاً آن را بنویسید
Kunne du gentage det?می توانید آن را تکرار کنید؟
Jeg forstårمی فهمم
Jeg forstår ikkeنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

Det ved jegمی دانم
Det ved jeg ikkeنمی دانم
Undskyld mig, hvor er toilettet?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Indgangورود
Udgangخروج
Nødudgangخروج اضطراری
Skubفشار دهید
Trykبکشید
Toiletterتوالت
WCدستشویی
Herrerمردانه
Damerزنانه
Friخالی
Optagetدر حال استفاده یا اشغال
I stykkerخراب
Rygning forbudtسیگار نکشید
Privatخصوصی
Ingen adgangورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید