موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های دانمارکی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

Hjælp!کمک!
Vær forsigtig!مراقب باشید!
Pas på!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Vær sød at hjælpe migلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Ring efter en ambulance!آمبولانس خبر کنید!
Jeg har brug for en lægeاحتیاج به دکتر دارم
Der er sket en ulykkeتصادف شده
Skynd jer venligst!لطفاً عجله کنید!
Jeg har skåret migخودم را زخمی کردم
Jeg har brændt migخودم را سوزانده ام
Er du ok?حالت خوبه؟
Er alle ok?همه چیز خوبه؟

جرم

Stop tyven!بایست، دزد!
Ring efter politiet!پلیس خبر کنید!
Min pung er blevet stjåletکیف پولم رو دزدیده اند
Min taske er blevet stjåletکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
Min håndtaske er blevet stjåletکیف دستی ام رو دزدیده اند
Min bærbare er blevet stjåletلپ تاپم رو دزدیده اند
Jeg vil gerne melde et tyveriمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Jeg er blevet bestjåletبه من دستبر زده شده
Jeg er blevet overfaldetبه من حمله شده

آتش

Brand!آتش!
Ring efter brandvæsnet!آتش نشانی رو خبر کنید!
Kan du lugte noget brændt?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Det brænderآنجا آتش گرفته
Bygningen brænderساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Jeg er faret vildگم شده ام
Vi er faret vildگم شده ایم
Jeg kan ikke finde …نمی تونم …م رو پیدا کنم
mine nøglerکلیدها
mit pasگذرنامه
min mobilموبایل
Jeg har mistet ……م رو گم کرده ام
min pengepungکیف پول
min pungکیف زنانه
mit fotografiapparatدوربین
Jeg har smækket mig ude af …در …م به رویم قفل شده
min bilماشین
mit værelseاتاق
Lad mig væreلطفاً من رو تنها بگذارید
Gå væk!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید