موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های دانمارکی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

hjælp!کمک!
pas på!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
se dig for!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
vær' sød at hjælpe migلطفاً کمکم کنید!
ring efter en ambulance!آمبولانس خبر کنید!
jeg har brug for en lægeاحتیاج به دکتر دارم
der er sket en ulykkeتصادف شده
skynd jer venligst!لطفاً عجله کنید!
er du ok?حالت خوبه؟
er alle ok?همه چیز خوبه؟
stop tyven!بایست، دزد!
ring efter politiet!پلیس خبر کنید!
min pung er blevet stjåletکیف پولم رو دزدیده اند
min taske er blevet stjåletکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
jeg vil gerne melde et tyveriمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
der er blevet brudt ind i min bilماشینم را دزد زده است
jeg er blevet bestjåletبه من دستبر زده شده
jeg er blevet overfaldetبه من حمله شده
brand!آتش!
ring efter brandvæsnet!آتش نشانی رو خبر کنید!
jeg er faret vildگم شده ام
vi er faret vildگم شده ایم
jeg kan ikke finde min ...
lad mig væreلطفاً من رو تنها بگذارید
gå vækاز جلوی من کنار برو!