اعداد

گفتن اعداد در دانمارکی را بیاموزید.

اعداد اصلی

en/etیک
toدو
trêسه
fireچهار
femپنج
seksشش
syvهفت
otteهشت
niنه
tiده
elleveیازده
tolvدوازده
trettenسیزده
fjortenچهارده
femtenپانزده
sekstenشانزده
syttenهفده
attenهجده
nittenنوزده
tyveبیست
enogtyveبیست و یک
toogtyveبیست و دو
treogtyveبیست و سه
trediveسی
fyrreچهل
halvtredsپنجاه
tresشصت
halvfjerdsهفتاد
firsهشتاد
halvfemsنود
(et) hundred(e)صد
hundred(e) og enصد و سه
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindهزار

اعداد ترتیبی

førsteاول
andenدوم
tredjeسوم
fjerdeچهارم
femteپنجم
sjetteششم
syvendeهفتم
ottendeهشتم
niendeنهم
tiendeدهم
elvteیازدهم
tolvteدوازدهم
trettendeسیزدهم
fjortendeچهاردهم
femtendeپانزدهم
sekstendeشانزدهم
syttendeهفدهم
attendeهجدهم
nittendeنوزدهم
tyvendeبیستم
enogtyvendeبیست و یکم
toogtyvendeبیست و دوم
treogtyvendeبیست و سوم