اعداد

گفتن اعداد در دانمارکی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nulصفر
en / etیک
toدو
treسه
fireچهار
femپنج
seksشش
syvهفت
otteهشت
niنه
tiده
elleveیازده
tolvدوازده
trettenسیزده
fjortenچهارده
femtenپانزده
sekstenشانزده
syttenهفده
attenهجده
nittenنوزده
tyveبیست
enogtyveبیست و یک
toogtyveبیست و دو
treogtyveبیست و سه
fireogtyveبیست و چهار
femogtyveبیست و پنج
seksogtyveبیست و شش
syvogtyveبیست و هفت
otteogtyveبیست و هشت
niogtyveبیست و نه
trediveسی
enogtrediveسی و یک
toogtrediveسی و دو
treogtrediveسی و سه
fireogtrediveسی و چهار
femogtrediveسی و پنج
seksogtrediveسی و شش
syvogtrediveسی و هفت
otteogtrediveسی و هشت
niogtrediveسی و نه
fyrreچهل
enogfyrreچهل و یک
toogfyrreچهل و دو
treogfyrreچهل و سه
halvtredsپنجاه
tresشصت
halvfjerdsهفتاد
firsهشتاد
halvfemsنود
hundrede یا et hundredeصد
hundrede og et یا et hundrede og etصد و سه
to hundredeدویست
tre hundredeسیصد
et tusindهزار
to tusindدوهزار
tre tusindسه هزار
en millionیک میلیون
en milliardیک بیلیون

تکرار

en gangیک بار
to gangeدو بار
tre gangeسه بار
fire gangeچهار بار
fem gangeپنج بار

اعداد ترتیبی

førsteاول
andenدوم
tredjeسوم
fjerdeچهارم
femteپنجم
sjetteششم
syvendeهفتم
ottendeهشتم
niendeنهم
tiendeدهم
elvteیازدهم
tolvteدوازدهم
trettendeسیزدهم
fjortendeچهاردهم
femtendeپانزدهم
sekstendeشانزدهم
syttendeهفدهم
attendeهجدهم
nittendeنوزدهم
tyvendeبیستم
enogtyvendeبیست و یکم
toogtyvendeبیست و دوم
treogtyvendeبیست و سوم
tredivteسی ام
fyrrendeچهلم
halvtredsendeپنجاهم
tresendeشصتم
halvfjerdsendeهفتادم
firsendeهشتادم
halvfemsendeنودم
hundredendeصدم

باقی واژگان مفید

omkring یا omtrentتقریبا
over یا mere endبیشتر
under یا mindre endکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3.294۳،۲۹۴
9.755۹،۷۵۵
2.608.411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید