نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در دانمارکی بیاموزید.

nordشمال
nordøstشمال شرق
østشرق
sydøstجنوب شرق
sydجنوب
sydvestجنوب غرب
vestغرب
nordvestشمال غرب

باقی واژگان مفید

kortنقشه
kompasقطب نما
at aflæse et kompasخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان دانمارکی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.