روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در دانمارکی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

mandagدوشنبه
tirsdagسه شنبه
onsdagچهارشنبه
torsdagپنج شنبه
fredagجمعه
lørdagشنبه
søndagیکشنبه