دوستان زبان آموز آلمانی

Axel Sonntag

Axel Sonntag
Bonn, آلمان
سن: 45
زبان مادری:
آلمانی

Viktor Basler

Viktor Basler
سن: 63
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

Lisbeth Vogler

Lisbeth Vogler
Vienna, اتريش
سن: 15
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Saskia Heller

Saskia Heller
Hamburg, آلمان
سن: 29
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Christin Heinrich

Christin Heinrich
Berlin, آلمان
سن: 19
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Tanja Eich

Tanja Eich
Berlin, آلمان
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Florian Hauser

Florian Hauser
Bremen, آلمان
سن: 30
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Falko Barwisch

Falko Barwisch
Hamburg, آلمان
سن: 50
زبان مادری:
آلمانی

Eva Proft

Eva Proft
سن: 29
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
انگلیسی (استرالیا)

Isabel Zimmermann

Isabel Zimmermann
Sittard, هلند
سن: 29
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Ben Fueller

Ben Fueller
Brasília, برزیل
سن: 35
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Michèle Wyss

Michèle Wyss
Bern, سوئیس
سن: 26
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

Nikoletta Illés

Nikoletta Illés
سن: 31
زبان مادری:
آلمانی

Monika Hartmann

Monika Hartmann
سن: 41
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Anja Amb

Anja Amb
Stuttgart, آلمان
سن: 29
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Chris Dallmayer

Chris Dallmayer
Athens, یونان
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به