دوستان زبان آموز آلمانی

Bruno Aloisi

Bruno Aloisi
Barcelona, اسپانیا
سن: 55
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
ایتالیایی (ایتالیا)

Kerstin Zaufl

Kerstin Zaufl
Vienna, اتريش
سن: 17
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Isabelle Sternel

Isabelle Sternel
سن: 26
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Manuela Meier

Manuela Meier
Zürich, سوئیس
سن: 44
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

Chris Dallmayer

Chris Dallmayer
Athens, یونان
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Dennis Nehrenheim

Dennis Nehrenheim
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Lena Reichhold

Lena Reichhold
سن: 17
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Pascal Heuer

Pascal Heuer
سن: 19
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Kevin Titz

Kevin Titz
سن: 19
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Frank Zimmerli

Frank Zimmerli
Männedorf / Auf Dorf, سوئیس
سن: 60
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

Oguz Kirmizi

Oguz Kirmizi
Leverkusen, آلمان
سن: 32
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
ترکی (ترکیه)

Alessia Kjasfbal

Alessia Kjasfbal
سن: 20
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Roland W

Roland W
Ludwigsburg, آلمان
سن: 54
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Birgit Zenker

Birgit Zenker
Vienna, اتريش
سن: 26
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Valentin Gaertner

Valentin Gaertner
Hannover, آلمان
سن: 65
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
روسی

Sven Riewe

Sven Riewe
Hamburg, آلمان
سن: 33
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به