دوستان زبان آموز آلمانی

Anja Amb

Anja Amb
Stuttgart, آلمان
سن: 30
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Anja Neubauer

Anja Neubauer
Eisenach, آلمان
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Rene Leither

Rene Leither
Vienna, اتريش
سن: 28
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Sus Anne

Sus Anne
سن: 56
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Bettina Konrad

Bettina Konrad
Vienna, اتريش
سن: 31
زبان مادری:
آلمانی (اتريش)

Jens Petersen

Jens Petersen
São Paulo, برزیل
سن: 59
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Isabelle Sternel

Isabelle Sternel
سن: 27
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Lea Gysel

Lea Gysel
سن: 22
زبان مادری:
آلمانی (سوئیس)

Gabriele Scales

Gabriele Scales
Reynoldsburg, ایالات متحده
سن: 54
زبانهای ماری:
آلمانی
انگلیسی

Achim Ursinus

Achim Ursinus
Eisenach, آلمان
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Mandy Allegro

Mandy Allegro
سن: 23
زبان مادری:
آلمانی

Thomas Hartmann

Thomas Hartmann
سن: 47
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Martin Wimmer

Martin Wimmer
Burghausen, آلمان
سن: 47
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Cedric ba

Cedric ba
Stuttgart, آلمان
سن: 22
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

David Gerlach

David Gerlach
Hamburg, آلمان
سن: 30
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

Holger Wahlen

Holger Wahlen
سن: 47
زبان مادری:
آلمانی (آلمان)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به