دوستان زبان آموز اسلوواکی

Peter Muťka

Peter Muťka
سن: 25
زبان مادری:
اسلوواکی

Rea Fran

Rea Fran
Bergen, نروژ
سن: 21
زبان مادری:
اسلوواکی

Stanislav Kobes

Stanislav Kobes
سن: 24
زبان مادری:
اسلوواکی

ELENA MARKULIKOVÁ

ELENA MARKULIKOVÁ
سن: 46
زبان مادری:
اسلوواکی

Kristína Fukoová

Kristína Fukoová
Rimavská Sobota, اسلواکی
سن: 26
زبان مادری:
اسلوواکی

Diana Karafova

Diana Karafova
Košice, اسلواکی
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Barbora Balazova

Barbora Balazova
سن: 18
زبان مادری:
اسلوواکی

Erik Havetta

Erik Havetta
Zlaté Moravce, اسلواکی
سن: 15
زبان مادری:
اسلوواکی

Zuzana Plačková

Zuzana Plačková
سن: 26
زبان مادری:
اسلوواکی

Eva Miškechová

Eva Miškechová
Považská Bystrica, اسلواکی
سن: 46
زبان مادری:
اسلوواکی

Ivan Dujsik

Ivan Dujsik
سن: 49
زبان مادری:
اسلوواکی

Miriam Temniaková

Miriam Temniaková
سن: 18
زبان مادری:
اسلوواکی

Zuzana Stykova

Zuzana Stykova
سن: 31
زبان مادری:
اسلوواکی

Ivana Spodniaková

Ivana Spodniaková
زبان مادری:
اسلوواکی

Andrej Novosedlík

Andrej Novosedlík
سن: 36
زبان مادری:
اسلوواکی

Jozef Pollák

Jozef Pollák
سن: 32
زبان مادری:
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به