دوستان زبان آموز اسلوواکی

Lenka Polonyiová

Lenka Polonyiová
سن: 21
زبان مادری:
اسلوواکی

Jakub Hudák

Jakub Hudák
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Sandra Tomlinson

Sandra Tomlinson
سن: 17
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

ELENA MARKULIKOVÁ

ELENA MARKULIKOVÁ
سن: 47
زبان مادری:
اسلوواکی

Yaro Gyurik

Yaro Gyurik
Hereford, انگلستان
سن: 53
زبان مادری:
اسلوواکی

Pavol Hamráček

Pavol Hamráček
Spišská Nová Ves, اسلواکی
سن: 31
زبان مادری:
اسلوواکی

Katarina J

Katarina J
سن: 28
زبان مادری:
اسلوواکی

Imrich Kozlo

Imrich Kozlo
Prešov, اسلواکی
سن: 45
زبان مادری:
اسلوواکی

Barbora Kertisova

Barbora Kertisova
Bratislava, اسلواکی
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Michal Kocka

Michal Kocka
St Helens, استرالیا
سن: 34
زبان مادری:
اسلوواکی

Martin Jerabek

Martin Jerabek
سن: 32
زبان مادری:
اسلوواکی

Marcela Kuriakova

Marcela Kuriakova
سن: 24
زبان مادری:
اسلوواکی

Filip Sinko

Filip Sinko
سن: 28
زبان مادری:
اسلوواکی

Roman Haven

Roman Haven
زبان مادری:
اسلوواکی

Juraj Paulen

Juraj Paulen
سن: 28
زبان مادری:
اسلوواکی

Karolína Kacvinská

Karolína Kacvinská
سن: 20
زبان مادری:
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به