دوستان زبان آموز اسلوواکی

Pavol Hamráček

Pavol Hamráček
Spišská Nová Ves, اسلواکی
سن: 31
زبان مادری:
اسلوواکی

Juraj Žabka

Juraj Žabka
سن: 22
زبان مادری:
اسلوواکی

Martin Stankovič

Martin Stankovič
Prešov, اسلواکی
سن: 42
زبان مادری:
اسلوواکی

Anton Zeleňák

Anton Zeleňák
سن: 26
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Marcela Šipkovská

Marcela Šipkovská
Trnava, اسلواکی
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Michaela Kováčiková

Michaela Kováčiková
Levice, اسلواکی
سن: 24
زبان مادری:
اسلوواکی

Lenka Suchá

Lenka Suchá
Zvolen, اسلواکی
سن: 24
زبان مادری:
اسلوواکی

Erzsebet Slastan

Erzsebet Slastan
زبانهای ماری:
مجاری
اسلوواکی

Kristina Ondrusova

Kristina Ondrusova
Prague, جمهوری چک
سن: 25
زبان مادری:
اسلوواکی

Rommi Vnenk

Rommi Vnenk
Slovákov, اسلواکی
سن: 32
زبان مادری:
اسلوواکی

Jaroslava Zsemberi

Jaroslava Zsemberi
سن: 37
زبان مادری:
اسلوواکی

Richard Vanatka

Richard Vanatka
سن: 38
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Filip Sinko

Filip Sinko
سن: 28
زبان مادری:
اسلوواکی

Maria Bogarova

Maria Bogarova
Vranov nad Topľou, اسلواکی
سن: 45
زبان مادری:
اسلوواکی

Monika Hacajova

Monika Hacajova
Bratislava, اسلواکی
سن: 39
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Jarka Misakova

Jarka Misakova
Bernolákovo, اسلواکی
سن: 48
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به