دوستان زبان آموز اسلوواکی

Alena Vanišová

Alena Vanišová
Bratislava, اسلواکی
سن: 19
زبان مادری:
اسلوواکی

Daniela Duffeková

Daniela Duffeková
سن: 59
زبان مادری:
اسلوواکی

Mária Ďugelová

Mária Ďugelová
سن: 22
زبان مادری:
اسلوواکی

Miroslav Slávik

Miroslav Slávik
Prešov, اسلواکی
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Dominika Marková

Dominika Marková
سن: 36
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Pavol Námešný

Pavol Námešný
Senica, اسلواکی
سن: 35
زبان مادری:
اسلوواکی

Tibor Ferenczi

Tibor Ferenczi
Komárno, اسلواکی
سن: 37
زبانهای ماری:
مجاری
اسلوواکی

ELENA MARKULIKOVÁ

ELENA MARKULIKOVÁ
سن: 46
زبان مادری:
اسلوواکی

Marek Sorokáč

Marek Sorokáč
Reykjavík, ایسلند
سن: 21
زبان مادری:
اسلوواکی

Tibor Horvath

Tibor Horvath
سن: 18
زبانهای ماری:
چکی
مجاری
اسلوواکی

Rommi Vnenk

Rommi Vnenk
Slovákov, اسلواکی
سن: 32
زبان مادری:
اسلوواکی

Júlia Zemančíková

Júlia Zemančíková
سن: 16
زبان مادری:
اسلوواکی

Martina Richterová

Martina Richterová
Bratislava, اسلواکی
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Martin Pittner

Martin Pittner
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Stanislav Kobes

Stanislav Kobes
سن: 24
زبان مادری:
اسلوواکی

Peter Roman

Peter Roman
Aalborg, دانمارک
زبان مادری:
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به