دوستان زبان آموز اسلوواکی

Miroslav Slávik

Miroslav Slávik
Prešov, اسلواکی
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Lubo Lubomax

Lubo Lubomax
سن: 43
زبان مادری:
اسلوواکی

Veronika Petranova

Veronika Petranova
Slovákov, اسلواکی
سن: 25
زبان مادری:
اسلوواکی

Lukáš Ľonc

Lukáš Ľonc
Snina, اسلواکی
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Lubos Urcikan

Lubos Urcikan
Letchworth, انگلستان
سن: 42
زبان مادری:
اسلوواکی

Lenka Roncová

Lenka Roncová
سن: 20
زبان مادری:
اسلوواکی

Milan Adamica

Milan Adamica
Bratislava, اسلواکی
سن: 31
زبان مادری:
اسلوواکی

Dušan Jenčo

Dušan Jenčo
Petržalka, اسلواکی
سن: 60
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Erzsebet Slastan

Erzsebet Slastan
زبانهای ماری:
مجاری
اسلوواکی

Michal Krtík

Michal Krtík
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Veronika Gulová

Veronika Gulová
سن: 21
زبان مادری:
اسلوواکی

Peter Majtan

Peter Majtan
Žilina, اسلواکی
سن: 23
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Lucia Kerekrétiová

Lucia Kerekrétiová
سن: 21
زبان مادری:
اسلوواکی

Noro Džubara

Noro Džubara
Slovákov, اسلواکی
سن: 25
زبان مادری:
اسلوواکی

Rea Fran

Rea Fran
Bergen, نروژ
سن: 22
زبان مادری:
اسلوواکی

Klara Andrejcakova

Klara Andrejcakova
سن: 17
زبان مادری:
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به