دوستان زبان آموز اسلوواکی

Matej Mikula

Matej Mikula
سن: 23
زبان مادری:
اسلوواکی

Michaela Šibová

Michaela Šibová
Bardejov, اسلواکی
سن: 18
زبان مادری:
اسلوواکی

Jozef Pollák

Jozef Pollák
سن: 32
زبان مادری:
اسلوواکی

Henrich Olejnik

Henrich Olejnik
Ballinameen, ایرلند
سن: 34
زبان مادری:
اسلوواکی

Daša Janegová

Daša Janegová
Prašice, اسلواکی
زبان مادری:
اسلوواکی

Andrea Lajčáková

Andrea Lajčáková
سن: 27
زبان مادری:
اسلوواکی

Zdenka Vancova

Zdenka Vancova
سن: 35
زبان مادری:
اسلوواکی

Daniela Kramaríková

Daniela Kramaríková
Považská Bystrica, اسلواکی
سن: 22
زبان مادری:
اسلوواکی

Alena Vanišová

Alena Vanišová
Bratislava, اسلواکی
سن: 19
زبان مادری:
اسلوواکی

Daniela Sivecová

Daniela Sivecová
سن: 22
زبان مادری:
اسلوواکی

Richard Radosa

Richard Radosa
سن: 35
زبان مادری:
اسلوواکی

Marek Hossa

Marek Hossa
Banská Bystrica, اسلواکی
سن: 24
زبان مادری:
اسلوواکی

Simona Cvíčelová

Simona Cvíčelová
سن: 17
زبان مادری:
اسلوواکی

Anton Kret

Anton Kret
سن: 48
زبان مادری:
اسلوواکی

Aranel Laurea

Aranel Laurea
Ostrava, جمهوری چک
سن: 40
زبانهای ماری:
چکی
اسلوواکی

Angie Vetrakova

Angie Vetrakova
Banská Bystrica, اسلواکی
سن: 22
زبان مادری:
اسلوواکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به