دوستان زبان آموز اسپانیایی

Luz Jasso

Luz Jasso
سن: 25
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
اسپانیایی (مکزیک)

Javier Becerra

Javier Becerra
Colombia, کلمبیا
سن: 29
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

Yvette Lopez

Yvette Lopez
Scottsdale, ایالات متحده
سن: 54
زبانهای ماری:
انگلیسی (ایالات متحده)
اسپانیایی (پورتو ریکو)

Carlos Romero

Carlos Romero
Sevilla, اسپانیا
سن: 27
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Daniel Rodríguez Pérez

Daniel Rodríguez Pérez
Vigo, اسپانیا
سن: 16
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

María Paz Cantillana

María Paz Cantillana
Santiago, شیلی
سن: 23
زبان مادری:
اسپانیایی

Carlos Morocho

Carlos Morocho
Murcia, اسپانیا
سن: 28
زبان مادری:
اسپانیایی (اکوادر)

Juan Wickenhagen

Juan Wickenhagen
Buenos Aires, آرژانتین
سن: 49
زبان مادری:
اسپانیایی (آرژانتین)

Laura Elena Miranda

Laura Elena Miranda
Mexico City, مکزیک
سن: 27
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

Brandon Guzman

Brandon Guzman
Guatemala City, گواتمالا
سن: 21
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

umbelina tavara

umbelina tavara
سن: 29
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

Sara Isabel Taborda Tirado

Sara Isabel Taborda Tirado
سن: 20
زبان مادری:
اسپانیایی (کلمبیا)

César Escorza

César Escorza
Lima, پرو
سن: 26
زبان مادری:
اسپانیایی (پرو)

JOSE MARTIN DOMINGUEZ

JOSE MARTIN DOMINGUEZ
Guanajuato, مکزیک
سن: 23
زبان مادری:
اسپانیایی (مکزیک)

MONTSE SANCHEZ

MONTSE SANCHEZ
Barcelona, اسپانیا
سن: 49
زبان مادری:
اسپانیایی (اسپانیا)

Júlia Gómez

Júlia Gómez
Barcelona, اسپانیا
سن: 20
زبانهای ماری:
کاتالان
اسپانیایی (اسپانیا)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به