دوستان زبان آموز اندونزیایی

Debi Aprillia

Debi Aprillia
سن: 21
زبان مادری:
اندونزیایی

Sefrian Priodi

Sefrian Priodi
Purbalingga, اندوزی
سن: 25
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Tia Melan

Tia Melan
Bandung, اندوزی
سن: 29
زبان مادری:
اندونزیایی

Muhammad Haris

Muhammad Haris
Padang, اندوزی
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

Rangga Fauzi

Rangga Fauzi
Tasikmalaya, اندوزی
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Frinny Sembiring

Frinny Sembiring
Berastagi, اندوزی
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Josie Rose

Josie Rose
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Risang Darmo

Risang Darmo
Mataram, اندوزی
سن: 19
زبان مادری:
اندونزیایی

Anita Sumanto

Anita Sumanto
سن: 26
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Mukhlis Karim

Mukhlis Karim
Semarang, اندوزی
سن: 31
زبان مادری:
اندونزیایی

Edy Salim

Edy Salim
Jakarta, اندوزی
سن: 43
زبان مادری:
اندونزیایی

Miggi Sahabati

Miggi Sahabati
سن: 32
زبان مادری:
اندونزیایی

Ian Montolalu

Ian Montolalu
Jakarta, اندوزی
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Siti Ylin

Siti Ylin
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Diana Diana

Diana Diana
Jakarta, اندوزی
سن: 30
زبان مادری:
اندونزیایی

Monika Irmawati Saragi

Monika Irmawati Saragi
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به