دوستان زبان آموز اندونزیایی

Miggi Sahabati

Miggi Sahabati
سن: 33
زبان مادری:
اندونزیایی

susi jantini suci

susi jantini suci
سن: 20
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Ogi Ananda

Ogi Ananda
Denpasar, اندوزی
سن: 18
زبان مادری:
اندونزیایی

Kismarani Anisa

Kismarani Anisa
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

rekli Duta Andika

rekli Duta Andika
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

Prayitno Prayitno

Prayitno Prayitno
سن: 58
زبان مادری:
اندونزیایی

ケビン ムリア

ケビン ムリア
Jakarta, اندوزی
سن: 30
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
اندونزیایی

Diandra Schoemaker

Diandra Schoemaker
سن: 27
زبان مادری:
اندونزیایی

Izzat Ibrahim

Izzat Ibrahim
Jakarta Pusat, اندوزی
سن: 19
زبان مادری:
اندونزیایی

Yulius Bimbin

Yulius Bimbin
سن: 45
زبان مادری:
اندونزیایی

Ruhiat Ruhiat

Ruhiat Ruhiat
Jakarta, اندوزی
سن: 66
زبان مادری:
اندونزیایی

yayuk nurhasanah

yayuk nurhasanah
Bengkulu, اندوزی
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Servas LabuanBajo

Servas LabuanBajo
Labuan Bajo, اندوزی
سن: 30
زبان مادری:
اندونزیایی

Christofer Pantow

Christofer Pantow
Tomohon, اندوزی
سن: 18
زبان مادری:
اندونزیایی

Zulfikar Simbolon

Zulfikar Simbolon
Medan, اندوزی
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

Ricky Simanullang

Ricky Simanullang
Medan, اندوزی
زبان مادری:
اندونزیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به