دوستان زبان آموز اندونزیایی

Delnis Handayani Gulo

Delnis Handayani Gulo
سن: 29
زبان مادری:
اندونزیایی

Udin Attar

Udin Attar
سن: 34
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Toni Hadi prasetyo

Toni Hadi prasetyo
Bekasi, اندوزی
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

Eris Praghina Pramono

Eris Praghina Pramono
Jakarta, اندوزی
سن: 32
زبان مادری:
اندونزیایی

Ditta Erviana

Ditta Erviana
Yogyakarta, اندوزی
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

Dwi Wibowo

Dwi Wibowo
سن: 27
زبان مادری:
اندونزیایی

Dinda Shabrina

Dinda Shabrina
سن: 21
زبان مادری:
اندونزیایی

Eka Mafisawati

Eka Mafisawati
Surabaya, اندوزی
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Ricky Simanullang

Ricky Simanullang
Medan, اندوزی
زبان مادری:
اندونزیایی

agung ari purwanto

agung ari purwanto
Makassar, اندوزی
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Risda Marbun

Risda Marbun
Bengkulu, اندوزی
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

Ajay Farinzi

Ajay Farinzi
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Arief Prasetio

Arief Prasetio
Depok, اندوزی
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Kristian Gultom

Kristian Gultom
Palembang, اندوزی
سن: 22
زبان مادری:
اندونزیایی

nardi tamam

nardi tamam
Pekanbaru, اندوزی
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Komang Sariasih

Komang Sariasih
Denpasar, اندوزی
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به