دوستان زبان آموز اندونزیایی

Rumi Syah Ratta

Rumi Syah Ratta
Medan, اندوزی
سن: 42
زبان مادری:
اندونزیایی

Herning Bangkit Sangsoko

Herning Bangkit Sangsoko
Semarang, اندوزی
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

Shalahuddin Smr

Shalahuddin Smr
Medan, اندوزی
سن: 30
زبان مادری:
اندونزیایی

Bayu Manglayang

Bayu Manglayang
Bandung, اندوزی
زبان مادری:
اندونزیایی

rekli Duta Andika

rekli Duta Andika
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

ike dewi prasetyanti

ike dewi prasetyanti
Jakarta, اندوزی
سن: 43
زبان مادری:
اندونزیایی

Yulius Bimbin

Yulius Bimbin
سن: 45
زبان مادری:
اندونزیایی

Lan Robin

Lan Robin
سن: 22
زبان مادری:
اندونزیایی

Reza Syahrizal

Reza Syahrizal
Bandung, اندوزی
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

Arif Nur Setiawan

Arif Nur Setiawan
Jakarta, اندوزی
سن: 25
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Diana Diana

Diana Diana
Jakarta, اندوزی
سن: 30
زبان مادری:
اندونزیایی

Melianti Situmeang

Melianti Situmeang
Binjai, اندوزی
سن: 22
زبان مادری:
اندونزیایی

Ria nafika

Ria nafika
سن: 21
زبان مادری:
اندونزیایی

Indah Saiful

Indah Saiful
سن: 22
زبان مادری:
اندونزیایی

Rian Teknika

Rian Teknika
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Agung Rajagukguk

Agung Rajagukguk
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به