دوستان زبان آموز اندونزیایی

DARSONO DARIAN

DARSONO DARIAN
زبان مادری:
اندونزیایی

Daisy Widya

Daisy Widya
Jakarta, اندوزی
سن: 32
زبان مادری:
اندونزیایی

Ricky Simanullang

Ricky Simanullang
Medan, اندوزی
زبان مادری:
اندونزیایی

Syarifah Rosita Dewi

Syarifah Rosita Dewi
سن: 21
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Masri Hamzah

Masri Hamzah
Manado, اندوزی
زبان مادری:
اندونزیایی

Nurul Adhari

Nurul Adhari
Incheon, کره ی جنوبی
سن: 25
زبان مادری:
اندونزیایی

Yusuf Muhammad

Yusuf Muhammad
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Henny Barutu

Henny Barutu
Jakarta, اندوزی
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

Didin firmansyah

Didin firmansyah
Manado, اندوزی
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Miggi Sahabati

Miggi Sahabati
سن: 32
زبان مادری:
اندونزیایی

Putri Rachma Fauzi

Putri Rachma Fauzi
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Kismarani Anisa

Kismarani Anisa
سن: 24
زبان مادری:
اندونزیایی

Risang Darmo

Risang Darmo
Mataram, اندوزی
سن: 19
زبان مادری:
اندونزیایی

Steff Angga

Steff Angga
Solok, اندوزی
سن: 24
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Sarwan Ishak Rahim

Sarwan Ishak Rahim
Jakarta, اندوزی
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Andrizal Bahar

Andrizal Bahar
Padang, اندوزی
سن: 31
زبان مادری:
اندونزیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به