دوستان زبان آموز اندونزیایی

Octa Verius Wiro

Octa Verius Wiro
سن: 28
زبان مادری:
اندونزیایی

Emy Prihastuti

Emy Prihastuti
Yogyakarta, اندوزی
سن: 38
زبان مادری:
اندونزیایی

Akbar Kharisma

Akbar Kharisma
Jakarta, اندوزی
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Eva Nurma

Eva Nurma
سن: 39
زبانهای ماری:
اندونزیایی
جاوه ای

Farhan Abdullah

Farhan Abdullah
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

Novalila Azni

Novalila Azni
Yogyakarta, اندوزی
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

rina siahaan

rina siahaan
Pekanbaru, اندوزی
سن: 23
زبان مادری:
اندونزیایی

Galang Gun

Galang Gun
سن: 21
زبان مادری:
اندونزیایی

Putri Rachma Fauzi

Putri Rachma Fauzi
سن: 21
زبان مادری:
اندونزیایی

triska nurita

triska nurita
سن: 26
زبان مادری:
اندونزیایی

syahidatul helma

syahidatul helma
سن: 19
زبان مادری:
اندونزیایی

gladis indrifiani

gladis indrifiani
Jakarta, اندوزی
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Linda Dahlan

Linda Dahlan
زبان مادری:
اندونزیایی

Ayu Anggia

Ayu Anggia
Cianjur, اندوزی
سن: 20
زبان مادری:
اندونزیایی

Diana Diana

Diana Diana
Jakarta, اندوزی
سن: 31
زبان مادری:
اندونزیایی

Tia Melan

Tia Melan
Bandung, اندوزی
سن: 30
زبان مادری:
اندونزیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به