دوستان زبان آموز اوکراینی

Anna Klipina

Anna Klipina
سن: 17
زبان مادری:
اوکراینی

Lilia Nem

Lilia Nem
Vinnytsya, اوکراین
سن: 41
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Olga Paskhalova

Olga Paskhalova
سن: 30
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Татьяна Полтавец

Татьяна Полтавец
Odessa, اوکراین
سن: 37
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Катя Медведєва

Катя Медведєва
سن: 16
زبان مادری:
اوکراینی

Sasha Humeniuk

Sasha Humeniuk
سن: 13
زبان مادری:
اوکراینی

Sasha Ryabchenko

Sasha Ryabchenko
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Екатерина Андрусенко

Екатерина Андрусенко
سن: 28
زبان مادری:
اوکراینی

Andriy Yurkiv

Andriy Yurkiv
سن: 20
زبان مادری:
اوکراینی

Ivanna Pedyk

Ivanna Pedyk
Kiev, اوکراین
سن: 22
زبان مادری:
اوکراینی

Vita Pavelko

Vita Pavelko
سن: 21
زبان مادری:
اوکراینی

Аня Ts

Аня Ts
سن: 15
زبان مادری:
اوکراینی

Max Povalaky

Max Povalaky
Kiev, اوکراین
سن: 33
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Інна Біленець

Інна Біленець
سن: 25
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Anna Pavliutina

Anna Pavliutina
Ukrainets, اوکراین
سن: 20
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова
سن: 31
زبان مادری:
اوکراینی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به