دوستان زبان آموز اوکراینی

Ivanna Pedyk

Ivanna Pedyk
Kiev, اوکراین
سن: 23
زبان مادری:
اوکراینی

Elena Fomina

Elena Fomina
سن: 31
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Оксана Мусіячина

Оксана Мусіячина
سن: 24
زبان مادری:
اوکراینی

Viktoria Martyniuk

Viktoria Martyniuk
سن: 14
زبان مادری:
اوکراینی

Serhii Dudko

Serhii Dudko
Rivne, اوکراین
سن: 23
زبان مادری:
اوکراینی

Віталій Бабенко

Віталій Бабенко
سن: 27
زبان مادری:
اوکراینی

Марина Чурпій

Марина Чурпій
زبان مادری:
اوکراینی

Євген Кіяшко

Євген Кіяшко
Kiev, اوکراین
سن: 39
زبان مادری:
اوکراینی

Михаил Тихонов

Михаил Тихонов
سن: 28
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Christina Batova

Christina Batova
Kharkiv, اوکراین
سن: 17
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Марія Соломчак

Марія Соломчак
سن: 19
زبان مادری:
اوکراینی

Roman Krishtal

Roman Krishtal
سن: 24
زبان مادری:
اوکراینی

Katalin Holovacsko

Katalin Holovacsko
Berehove, اوکراین
سن: 21
زبانهای ماری:
مجاری
اوکراینی

Настя Іщенко

Настя Іщенко
سن: 19
زبان مادری:
اوکراینی

Анастасія Максименко

Анастасія Максименко
Kiev, اوکراین
سن: 18
زبان مادری:
اوکراینی

Yara Morozova

Yara Morozova
سن: 30
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به