دوستان زبان آموز اوکراینی

Helen Klymentenko

Helen Klymentenko
Odessa, اوکراین
سن: 23
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Антонина Будяк

Антонина Будяк
سن: 17
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Мария Алексеева

Мария Алексеева
Kiev, اوکراین
سن: 19
زبان مادری:
اوکراینی

Ульяна Чепурна

Ульяна Чепурна
L'viv, اوکراین
سن: 32
زبان مادری:
اوکراینی

Jean Kaplun

Jean Kaplun
Kiev, اوکراین
سن: 34
زبان مادری:
اوکراینی

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова
سن: 32
زبان مادری:
اوکراینی

Роман Денисюк

Роман Денисюк
Kiev, اوکراین
سن: 25
زبان مادری:
اوکراینی

Taras Zinchenko

Taras Zinchenko
سن: 29
زبان مادری:
اوکراینی

Lisa Valukh

Lisa Valukh
Kostopil’, اوکراین
سن: 18
زبان مادری:
اوکراینی

Anna Havrylyshyn

Anna Havrylyshyn
Ivano-Frankivs’k, اوکراین
سن: 16
زبان مادری:
اوکراینی

Юлия Сорока

Юлия Сорока
زبان مادری:
اوکراینی

Sergey Lavrushkin

Sergey Lavrushkin
Kiev, اوکراین
سن: 28
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Vitalii Estrok

Vitalii Estrok
Kiev, اوکراین
سن: 29
زبان مادری:
اوکراینی

Iryna Kovalenko

Iryna Kovalenko
سن: 25
زبان مادری:
اوکراینی

Тетяна Верещинська

Тетяна Верещинська
سن: 27
زبان مادری:
اوکراینی

Аліса Петричка

Аліса Петричка
Chernivtsi, اوکراین
سن: 17
زبان مادری:
اوکراینی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به