دوستان زبان آموز اوکراینی

Anton Fedorenko

Anton Fedorenko
Vinnytsya, اوکراین
سن: 20
زبان مادری:
اوکراینی

Dasha Rud

Dasha Rud
سن: 22
زبان مادری:
اوکراینی

Вікторія Біла

Вікторія Біла
Dykan’ka, اوکراین
سن: 17
زبان مادری:
اوکراینی

Ростислав Вдовиченко

Ростислав Вдовиченко
سن: 18
زبان مادری:
اوکراینی

Вікторія Дзендзель

Вікторія Дзендзель
سن: 22
زبان مادری:
اوکراینی

Анна Прибылова

Анна Прибылова
Dnipropetrovsk, اوکراین
سن: 29
زبان مادری:
اوکراینی

Nikolay Shepel

Nikolay Shepel
سن: 31
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Дарина Маленчук

Дарина Маленчук
Paris, فرانسه
سن: 20
زبان مادری:
اوکراینی

Оля Петруха

Оля Петруха
Warsaw, لهستان
سن: 22
زبان مادری:
اوکراینی

Мирослава Кухта

Мирослава Кухта
Zhytomyr, اوکراین
سن: 24
زبان مادری:
اوکراینی

Мила Бондарчук

Мила Бондарчук
سن: 31
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Olja Lugova

Olja Lugova
Ukrainka, اوکراین
سن: 30
زبان مادری:
اوکراینی

Олександра Гельбич

Олександра Гельбич
زبان مادری:
اوکراینی

Надежда Яцкевич

Надежда Яцкевич
سن: 22
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Богдан Осадчий

Богдан Осадчий
Dneprovskoye, اوکراین
سن: 25
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Віталій Бабенко

Віталій Бабенко
سن: 27
زبان مادری:
اوکراینی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به