دوستان زبان آموز اوکراینی

Olga Morgan

Olga Morgan
Ukrainka, اوکراین
سن: 31
زبان مادری:
اوکراینی

Yana Malenko

Yana Malenko
سن: 30
زبان مادری:
اوکراینی

Halyna K

Halyna K
Lisbon, پرتغال
سن: 44
زبان مادری:
اوکراینی

Володимир Харатін

Володимир Харатін
سن: 20
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Володимир Тарасюк

Володимир Тарасюк
سن: 26
زبان مادری:
اوکراینی

Анастасія Браташ

Анастасія Браташ
سن: 17
زبان مادری:
اوکراینی

Max Mikhasko

Max Mikhasko
Ukrainka, اوکراین
سن: 25
زبانهای ماری:
انگلیسی
روسی
اوکراینی

Анастасія Вдовиченко

Анастасія Вдовиченко
سن: 19
زبان مادری:
اوکراینی

Марія Мисак

Марія Мисак
سن: 23
زبان مادری:
اوکراینی

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова
سن: 31
زبان مادری:
اوکراینی

Елена Долгих

Елена Долгих
سن: 31
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Ольга Скоропад

Ольга Скоропад
سن: 30
زبان مادری:
اوکراینی

Viktor Tkachenko

Viktor Tkachenko
سن: 23
زبان مادری:
اوکراینی

Andriy Pogorelov

Andriy Pogorelov
Kharkiv, اوکراین
سن: 39
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Роман Яцковець

Роман Яцковець
Rivne, اوکراین
سن: 21
زبان مادری:
اوکراینی

Dima Denyshchuk

Dima Denyshchuk
Kiev, اوکراین
سن: 21
زبان مادری:
اوکراینی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به