دوستان زبان آموز بلغاری

Yanislava Vangelova

Yanislava Vangelova
Blagoevgrad, بلغارستان
سن: 41
زبان مادری:
بلغاری

Monika Gencheva

Monika Gencheva
سن: 20
زبان مادری:
بلغاری

Velislava Velkova

Velislava Velkova
سن: 29
زبان مادری:
بلغاری

georgi prodanov

georgi prodanov
سن: 28
زبان مادری:
بلغاری

Румяна Любенова

Румяна Любенова
Sofia, بلغارستان
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Антоанета Кръстева

Антоанета Кръстева
سن: 44
زبان مادری:
بلغاری

Vasilena Minkova

Vasilena Minkova
سن: 16
زبان مادری:
بلغاری

Veselka Ninova

Veselka Ninova
Svishtov, بلغارستان
سن: 23
زبان مادری:
بلغاری

Алиайдън Алиайдън

Алиайдън Алиайдън
سن: 23
زبان مادری:
بلغاری

Mariyka Yanakieva

Mariyka Yanakieva
سن: 60
زبان مادری:
بلغاری

snezhina kuleva

snezhina kuleva
سن: 54
زبان مادری:
بلغاری

Adelina Nalbantova

Adelina Nalbantova
Maurach, اتريش
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Николета Паунова

Николета Паунова
سن: 19
زبان مادری:
بلغاری

Iren Angelova

Iren Angelova
Sofia, بلغارستان
سن: 44
زبان مادری:
بلغاری

Денислава Ганева

Денислава Ганева
سن: 27
زبان مادری:
بلغاری

Diana Aleksandrova

Diana Aleksandrova
Haskovo, بلغارستان
سن: 36
زبان مادری:
بلغاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به