دوستان زبان آموز بلغاری

Teodora Yotova

Teodora Yotova
Sofia, بلغارستان
سن: 25
زبان مادری:
بلغاری

Илиана Пушкарова

Илиана Пушкарова
سن: 42
زبان مادری:
بلغاری

Valentina Lazarova

Valentina Lazarova
Hastings, انگلستان
سن: 57
زبان مادری:
بلغاری

Ganka Tsaneva

Ganka Tsaneva
سن: 50
زبان مادری:
بلغاری

Adriana Ivanova

Adriana Ivanova
سن: 55
زبان مادری:
بلغاری

Радослав Каркелев

Радослав Каркелев
سن: 36
زبان مادری:
بلغاری

Hri sto

Hri sto
Busan, کره ی جنوبی
سن: 22
زبان مادری:
بلغاری

Elena Boydeva

Elena Boydeva
Sofia, بلغارستان
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Denislav Chaushev

Denislav Chaushev
سن: 25
زبان مادری:
بلغاری

Maya Bogdanova

Maya Bogdanova
سن: 50
زبان مادری:
بلغاری

Rumiana Ivanova

Rumiana Ivanova
زبان مادری:
بلغاری

Mihail Nikolov

Mihail Nikolov
سن: 21
زبان مادری:
بلغاری

Yulian Stefanov

Yulian Stefanov
Ruse, بلغارستان
سن: 49
زبان مادری:
بلغاری

Gana Dyulgerova

Gana Dyulgerova
Burgas, بلغارستان
سن: 56
زبان مادری:
بلغاری

Yordanka Nikolova

Yordanka Nikolova
Sofia, بلغارستان
سن: 64
زبان مادری:
بلغاری

Васил Иванов

Васил Иванов
Sofia, بلغارستان
سن: 33
زبان مادری:
بلغاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به