دوستان زبان آموز بلغاری

Nezrin Seyfulov

Nezrin Seyfulov
سن: 15
زبان مادری:
بلغاری

svetla arangelova

svetla arangelova
سن: 42
زبان مادری:
بلغاری

Дани Карастоянова

Дани Карастоянова
Berlin, آلمان
زبان مادری:
بلغاری

Yanislava Vangelova

Yanislava Vangelova
Blagoevgrad, بلغارستان
سن: 42
زبان مادری:
بلغاری

Stanislava Stoyanova

Stanislava Stoyanova
Sofia, بلغارستان
سن: 28
زبان مادری:
بلغاری

Kostadina Sharlandzhieva

Kostadina Sharlandzhieva
سن: 22
زبان مادری:
بلغاری

Diana Hadzhieva

Diana Hadzhieva
زبان مادری:
بلغاری

Радостина Рангелова

Радостина Рангелова
سن: 44
زبان مادری:
بلغاری

Daniela Kozhuharova

Daniela Kozhuharova
Asenovgrad, بلغارستان
سن: 51
زبان مادری:
بلغاری

Diyana Kaneva

Diyana Kaneva
Sofia, بلغارستان
سن: 40
زبان مادری:
بلغاری

Tsvetelina Rangelova

Tsvetelina Rangelova
Sofia, بلغارستان
سن: 34
زبان مادری:
بلغاری

Maya Stoilova

Maya Stoilova
سن: 26
زبان مادری:
بلغاری

Evgeniy Simeonov

Evgeniy Simeonov
Bŭlgari, بلغارستان
سن: 38
زبان مادری:
بلغاری

Georgi Georgiev

Georgi Georgiev
Sofia, بلغارستان
سن: 28
زبان مادری:
بلغاری

Teodora Chavdarova

Teodora Chavdarova
London, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Vladimir Vasilev

Vladimir Vasilev
Nürnberger Hof, آلمان
سن: 47
زبان مادری:
بلغاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به