دوستان زبان آموز بلغاری

Aysun Nurdin

Aysun Nurdin
سن: 21
زبانهای ماری:
بلغاری
ترکی (ترکیه)

Yoanna Kalincheva

Yoanna Kalincheva
زبان مادری:
بلغاری

Betina Mitkova

Betina Mitkova
London, انگلستان
سن: 22
زبان مادری:
بلغاری

Ренета Димитрова

Ренета Димитрова
سن: 27
زبان مادری:
بلغاری

Kaloyan Rezashki

Kaloyan Rezashki
سن: 23
زبان مادری:
بلغاری

Jani Georgieva

Jani Georgieva
سن: 27
زبان مادری:
بلغاری

Kalin Tsekov

Kalin Tsekov
London, انگلستان
سن: 22
زبان مادری:
بلغاری

Биляна Тумбева

Биляна Тумбева
Sandanski, بلغارستان
سن: 47
زبان مادری:
بلغاری

Todorka Kamenova

Todorka Kamenova
سن: 25
زبان مادری:
بلغاری

Evgeniy Simeonov

Evgeniy Simeonov
Bŭlgari, بلغارستان
سن: 38
زبان مادری:
بلغاری

Ivan Peev

Ivan Peev
Burgas, بلغارستان
سن: 24
زبان مادری:
بلغاری

Stoqn Shumkov

Stoqn Shumkov
سن: 32
زبان مادری:
بلغاری

Elena Georgieva

Elena Georgieva
Sofia, بلغارستان
سن: 21
زبان مادری:
بلغاری

Mihail Syarov

Mihail Syarov
سن: 54
زبان مادری:
بلغاری

Kostadina Sharlandzhieva

Kostadina Sharlandzhieva
سن: 23
زبان مادری:
بلغاری

Петър Петров

Петър Петров
سن: 30
زبان مادری:
بلغاری

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به