دوستان زبان آموز تایلندی

Chadarat Uttho

Chadarat Uttho
سن: 35
زبان مادری:
تایلندی

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน
سن: 20
زبان مادری:
تایلندی

Jiraporn Boonyaprawet

Jiraporn Boonyaprawet
سن: 26
زبان مادری:
تایلندی

Yuwathida Prasertphong

Yuwathida Prasertphong
سن: 23
زبان مادری:
تایلندی

Boonchai Mai-ngoen

Boonchai Mai-ngoen
Bangkok, تایلند
سن: 36
زبان مادری:
تایلندی

kewalee aiumnoi

kewalee aiumnoi
سن: 21
زبان مادری:
تایلندی

Chuangwit Pattama

Chuangwit Pattama
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

nattavadee pichai

nattavadee pichai
سن: 18
زبان مادری:
تایلندی

jakkit rittirong

jakkit rittirong
سن: 29
زبان مادری:
تایلندی

Sailor Duen

Sailor Duen
سن: 31
زبان مادری:
تایلندی

gidsagorn wattanakidpuiboon

gidsagorn wattanakidpuiboon
زبان مادری:
تایلندی

Nabha Wimonstaporn

Nabha Wimonstaporn
زبان مادری:
تایلندی

Karnwisa Promcha

Karnwisa Promcha
سن: 25
زبان مادری:
تایلندی

Kanok Kosawang

Kanok Kosawang
سن: 33
زبان مادری:
تایلندی

Warangkana Vechapoon

Warangkana Vechapoon
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

Natthayaporn Klamchai

Natthayaporn Klamchai
زبان مادری:
تایلندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به