دوستان زبان آموز تایلندی

Suwimon Sornsong

Suwimon Sornsong
سن: 18
زبان مادری:
تایلندی

Pholphat Taseephet

Pholphat Taseephet
سن: 40
زبان مادری:
تایلندی

Sirirat Meerak

Sirirat Meerak
سن: 25
زبان مادری:
تایلندی

THe ApPLE

THe ApPLE
Bangkok, تایلند
زبان مادری:
تایلندی

Paweetida Intano

Paweetida Intano
سن: 17
زبان مادری:
تایلندی

ศุภาภรณ์ ขันสมบูรณ์

ศุภาภรณ์ ขันสมบูรณ์
سن: 21
زبان مادری:
تایلندی

Papawee Skoonrang

Papawee Skoonrang
سن: 30
زبان مادری:
تایلندی

Joy Pak

Joy Pak
سن: 28
زبان مادری:
تایلندی

Suratchana Piloksiri

Suratchana Piloksiri
سن: 20
زبان مادری:
تایلندی

Patcharee Goenbutkhot

Patcharee Goenbutkhot
سن: 24
زبان مادری:
تایلندی

Chayidsara Chumsing

Chayidsara Chumsing
زبان مادری:
تایلندی

Chonthicha Sankhan

Chonthicha Sankhan
Bangkok, تایلند
سن: 26
زبان مادری:
تایلندی

KraPong Pang

KraPong Pang
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

Sarayut Poolsanguan

Sarayut Poolsanguan
سن: 26
زبان مادری:
تایلندی

กวีพร จอมสว่าง

กวีพร จอมสว่าง
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

๋Jaruwan Chaiyakam

๋Jaruwan Chaiyakam
سن: 25
زبان مادری:
تایلندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به