دوستان زبان آموز تایلندی

Supaporn Somchiang

Supaporn Somchiang
سن: 35
زبان مادری:
تایلندی

Nattiyakorn Sriboonrueang

Nattiyakorn Sriboonrueang
سن: 21
زبان مادری:
تایلندی

Anyada Songserm

Anyada Songserm
سن: 22
زبان مادری:
تایلندی

Pathompong Oaksornchu

Pathompong Oaksornchu
سن: 33
زبان مادری:
تایلندی

Frederick Jensen

Frederick Jensen
سن: 20
زبان مادری:
تایلندی

Ziramie Siraon

Ziramie Siraon
Bangkok, تایلند
سن: 24
زبان مادری:
تایلندی

Kritsaya Kaewtindong

Kritsaya Kaewtindong
سن: 33
زبان مادری:
تایلندی

Pichaya Tantiyavarong

Pichaya Tantiyavarong
سن: 34
زبان مادری:
تایلندی

Jean Sookudom

Jean Sookudom
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

Sopit Khrueasatoi

Sopit Khrueasatoi
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

Thanyarat Marthsri

Thanyarat Marthsri
سن: 23
زبان مادری:
تایلندی

ยุพาวรรณ แสงโสดา

ยุพาวรรณ แสงโสดา
سن: 30
زبان مادری:
تایلندی

Wisa Chiamphong

Wisa Chiamphong
Bangkok, تایلند
سن: 30
زبان مادری:
تایلندی

Chanapa Premsri

Chanapa Premsri
سن: 24
زبان مادری:
تایلندی

Nolthawat Chamawat

Nolthawat Chamawat
سن: 33
زبان مادری:
تایلندی

น้ำฝน ภรณ์ชนก

น้ำฝน ภรณ์ชนก
Nakhon Ratchasima, تایلند
سن: 18
زبان مادری:
تایلندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به