دوستان زبان آموز تایلندی

Supannika Klinrit

Supannika Klinrit
سن: 23
زبان مادری:
تایلندی

Sopit Khrueasatoi

Sopit Khrueasatoi
سن: 28
زبان مادری:
تایلندی

Tonkhao Juntaramast

Tonkhao Juntaramast
Chiang Mai, تایلند
سن: 25
زبان مادری:
تایلندی

Rain Sammatta

Rain Sammatta
سن: 44
زبان مادری:
تایلندی

Chutima Satansub

Chutima Satansub
سن: 27
زبان مادری:
تایلندی

Chanaporn Phoomsombat

Chanaporn Phoomsombat
سن: 25
زبان مادری:
تایلندی

Phairin Pajit

Phairin Pajit
Bangkok, تایلند
سن: 34
زبان مادری:
تایلندی

jakkit rittirong

jakkit rittirong
سن: 29
زبان مادری:
تایلندی

ลักษิกา กลิ่นทอง

ลักษิกา กลิ่นทอง
سن: 24
زبان مادری:
تایلندی

Benjawan Chomphuviset

Benjawan Chomphuviset
سن: 25
زبان مادری:
تایلندی

Thassanee Suchada

Thassanee Suchada
Samut Prakan, تایلند
سن: 34
زبان مادری:
تایلندی

ยุพาวรรณ แสงโสดา

ยุพาวรรณ แสงโสดา
سن: 31
زبان مادری:
تایلندی

Fuangfa Thiamthanong

Fuangfa Thiamthanong
سن: 26
زبان مادری:
تایلندی

เสาวลักษณ์ คีรีนารถ

เสาวลักษณ์ คีรีนารถ
زبان مادری:
تایلندی

Pornpan Tian

Pornpan Tian
سن: 28
زبان مادری:
تایلندی

Surachart Ar

Surachart Ar
سن: 47
زبان مادری:
تایلندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به