دوستان زبان آموز ترکی

Tuğba Aktaş

Tuğba Aktaş
سن: 20
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Erdem Karataş

Erdem Karataş
سن: 18
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Şerife Gökler

Şerife Gökler
سن: 22
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Baki Çom

Baki Çom
Yalova, ترکیه
سن: 26
زبان مادری:
ترکی

BURCU KIRALİ

BURCU KIRALİ
سن: 23
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Sibel Öçer

Sibel Öçer
Trabzon, ترکیه
سن: 25
زبان مادری:
ترکی

tuğba maral

tuğba maral
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Fatih Bolat

Fatih Bolat
سن: 26
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Cansu Turgut

Cansu Turgut
سن: 31
زبان مادری:
ترکی

Özgür YILDIZ

Özgür YILDIZ
Gaziantep, ترکیه
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Melek Aytekin

Melek Aytekin
زبان مادری:
ترکی

Batuhan Ak

Batuhan Ak
سن: 21
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Şenel Köse

Şenel Köse
سن: 41
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

hayriye ozturk

hayriye ozturk
سن: 21
زبان مادری:
ترکی

Anil Can Ozturk

Anil Can Ozturk
Ankara, ترکیه
سن: 19
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Melek Mendi

Melek Mendi
Adana, ترکیه
سن: 26
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به