دوستان زبان آموز ترکی

Murat Kurtulus

Murat Kurtulus
سن: 34
زبان مادری:
ترکی

Tuğçe Güvenç

Tuğçe Güvenç
Ankara, ترکیه
سن: 23
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Ayhan Arıyürek

Ayhan Arıyürek
Ankara, ترکیه
سن: 20
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Zeynep Bülbüllü

Zeynep Bülbüllü
İstanbul, ترکیه
سن: 19
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Mervees Dlu

Mervees Dlu
سن: 25
زبان مادری:
ترکی

musa türk

musa türk
Diyarbakır, ترکیه
سن: 26
زبانهای ماری:
کردی
ترکی (ترکیه)

BUGRA USTAMEHMETOGLU

BUGRA USTAMEHMETOGLU
سن: 18
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Damla YILMAZ

Damla YILMAZ
İstanbul, ترکیه
سن: 20
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

enis güleç

enis güleç
سن: 17
زبان مادری:
ترکی

erhan kökçe

erhan kökçe
سن: 31
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Nazlıcan Aslan

Nazlıcan Aslan
سن: 16
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Hatice Polat

Hatice Polat
İstanbul, ترکیه
سن: 28
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Celal Gülenç

Celal Gülenç
سن: 18
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Ali Ozdemi̇r

Ali Ozdemi̇r
سن: 24
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Leyla Olcay

Leyla Olcay
سن: 26
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Ali Dündar

Ali Dündar
Pendik, ترکیه
سن: 33
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به