دوستان زبان آموز ترکی

Aslı Yazar

Aslı Yazar
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Halit Alemdag

Halit Alemdag
Bursa, ترکیه
سن: 35
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Saygı Kaya

Saygı Kaya
سن: 23
زبان مادری:
ترکی

Ogi Kasap

Ogi Kasap
Antalya, ترکیه
سن: 25
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

ayşe saplıoğlu

ayşe saplıoğlu
Kastamonu, ترکیه
سن: 25
زبان مادری:
ترکی

Mikail Lekesiz

Mikail Lekesiz
Strasbourg, فرانسه
سن: 37
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Hülya Şentürk

Hülya Şentürk
سن: 32
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

AHMET AVCI

AHMET AVCI
Mercin, ترکیه
سن: 41
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Ayşenur Demir

Ayşenur Demir
سن: 19
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Saran Sa

Saran Sa
سن: 21
زبان مادری:
ترکی

Can Aldırmaz

Can Aldırmaz
سن: 21
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Meriç Bektaş

Meriç Bektaş
سن: 16
زبان مادری:
ترکی

Sedat ÇALIK

Sedat ÇALIK
سن: 40
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Aylin Tkc

Aylin Tkc
سن: 30
زبان مادری:
ترکی

Murat Özdemir

Murat Özdemir
Ankara, ترکیه
سن: 38
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

Adem Cansever

Adem Cansever
سن: 44
زبان مادری:
ترکی (ترکیه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به