دوستان زبان آموز دانمارکی

Mark Stevens

Mark Stevens
Bristol, انگلستان
سن: 28
زبانهای ماری:
دانمارکی
انگلیسی (انگلستان)

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, دانمارک
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

Anders Skriver

Anders Skriver
Odense, دانمارک
سن: 68
زبان مادری:
دانمارکی

René Damgaard

René Damgaard
Billund, دانمارک
سن: 52
زبان مادری:
دانمارکی

Jennifer Pedersen

Jennifer Pedersen
Horsens, دانمارک
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

Giovanna Passanante

Giovanna Passanante
سن: 33
زبان مادری:
دانمارکی

jimmi dalby

jimmi dalby
Randers, دانمارک
سن: 51
زبان مادری:
دانمارکی

jesper hansen

jesper hansen
Danmark, سوئد
سن: 49
زبان مادری:
دانمارکی

Anne Marie Refsgaard

Anne Marie Refsgaard
سن: 33
زبان مادری:
دانمارکی

Peter Sørensen

Peter Sørensen
سن: 71
زبان مادری:
دانمارکی

Jonas Matthiesen

Jonas Matthiesen
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Tina Bartholin Have Madsen

Tina Bartholin Have Madsen
Holstebro, دانمارک
سن: 34
زبان مادری:
دانمارکی

Sajjad Al-ali

Sajjad Al-ali
Danmark, سوئد
سن: 18
زبان مادری:
دانمارکی

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
سن: 20
زبانهای ماری:
دانمارکی
آلمانی (آلمان)

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, دانمارک
سن: 18
زبان مادری:
دانمارکی

Tristan Stabell

Tristan Stabell
Fjerritslev, دانمارک
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به