دوستان زبان آموز دانمارکی

Nicklas Munkebo

Nicklas Munkebo
سن: 24
زبان مادری:
دانمارکی

Søren Mattsen

Søren Mattsen
Århus, دانمارک
سن: 24
زبان مادری:
دانمارکی

Hans Laurits Jørgensen

Hans Laurits Jørgensen
Nørre Alslev, دانمارک
زبان مادری:
دانمارکی

Maria Hansen

Maria Hansen
سن: 32
زبان مادری:
دانمارکی

Anders Marstrand

Anders Marstrand
Kolding, دانمارک
سن: 21
زبان مادری:
دانمارکی

Helene Laursen

Helene Laursen
سن: 31
زبان مادری:
دانمارکی

nasser alzubaide

nasser alzubaide
سن: 34
زبانهای ماری:
عربی
دانمارکی

Christina Jacobsen

Christina Jacobsen
سن: 22
زبان مادری:
دانمارکی

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
سن: 13
زبانهای ماری:
دانمارکی
انگلیسی (ایالات متحده)

Dorthe Terreni

Dorthe Terreni
سن: 47
زبان مادری:
دانمارکی

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
Tórshavn, جزایر فاروه
سن: 59
زبان مادری:
دانمارکی

Per Kjær

Per Kjær
Aalborg, دانمارک
سن: 70
زبان مادری:
دانمارکی

Annette Sommer Herløv

Annette Sommer Herløv
Copenhagen, دانمارک
سن: 46
زبان مادری:
دانمارکی

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, دانمارک
سن: 18
زبان مادری:
دانمارکی

Ane Kirk

Ane Kirk
Copenhagen, دانمارک
سن: 60
زبان مادری:
دانمارکی

Lærke Hansen

Lærke Hansen
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به