دوستان زبان آموز دانمارکی

Kristian Holte

Kristian Holte
سن: 34
زبان مادری:
دانمارکی

Ask Henneberg

Ask Henneberg
سن: 16
زبان مادری:
دانمارکی

Mathilde Sandell

Mathilde Sandell
Roskilde, دانمارک
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

Helene Laursen

Helene Laursen
سن: 31
زبان مادری:
دانمارکی

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
Tórshavn, جزایر فاروه
سن: 59
زبان مادری:
دانمارکی

Michell Sindahl

Michell Sindahl
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

Tina Bartholin Have Madsen

Tina Bartholin Have Madsen
Holstebro, دانمارک
سن: 34
زبان مادری:
دانمارکی

Josephine Siggård Jensen

Josephine Siggård Jensen
Copenhagen, دانمارک
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Anders Olesen

Anders Olesen
Copenhagen, دانمارک
سن: 68
زبان مادری:
دانمارکی

Nikoline Klein

Nikoline Klein
سن: 22
زبان مادری:
دانمارکی

Michelle Hansen

Michelle Hansen
Danmark, سوئد
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

Tine Toft Jørgensen

Tine Toft Jørgensen
سن: 27
زبان مادری:
دانمارکی

Monique Carlsen

Monique Carlsen
سن: 21
زبان مادری:
دانمارکی

Cille Andersen

Cille Andersen
Køge, دانمارک
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Cecilie Lærke Jacobsen

Cecilie Lærke Jacobsen
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

jesper hansen

jesper hansen
Danmark, سوئد
سن: 50
زبان مادری:
دانمارکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به