دوستان زبان آموز دانمارکی

Emilie Palsgaard

Emilie Palsgaard
Copenhagen, دانمارک
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Christoffer Hviid

Christoffer Hviid
سن: 21
زبان مادری:
دانمارکی

Negin Zafariyan

Negin Zafariyan
سن: 18
زبان مادری:
دانمارکی

Daniel Aeberli

Daniel Aeberli
Tartu, استونی
سن: 30
زبان مادری:
دانمارکی

Benita Mallebrein

Benita Mallebrein
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
سن: 14
زبانهای ماری:
دانمارکی
انگلیسی (ایالات متحده)

Per Kjær

Per Kjær
Aalborg, دانمارک
سن: 71
زبان مادری:
دانمارکی

René Damgaard

René Damgaard
Billund, دانمارک
سن: 53
زبان مادری:
دانمارکی

Helene Laursen

Helene Laursen
سن: 31
زبان مادری:
دانمارکی

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, دانمارک
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Dorthe Terreni

Dorthe Terreni
سن: 48
زبان مادری:
دانمارکی

Sofia Adams

Sofia Adams
سن: 26
زبان مادری:
دانمارکی

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, سوئد
سن: 26
زبانهای ماری:
دانمارکی
فارسی

jesper hansen

jesper hansen
Danmark, سوئد
سن: 50
زبان مادری:
دانمارکی

stephie klahn

stephie klahn
Herning, دانمارک
سن: 27
زبان مادری:
دانمارکی

Jørgen Christiansen

Jørgen Christiansen
Tórshavn, جزایر فاروه
سن: 60
زبان مادری:
دانمارکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به