دوستان زبان آموز دانمارکی

Tine Toft Jørgensen

Tine Toft Jørgensen
سن: 27
زبان مادری:
دانمارکی

Nikoline Klein

Nikoline Klein
سن: 22
زبان مادری:
دانمارکی

Jennifer Pedersen

Jennifer Pedersen
Horsens, دانمارک
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

Cecilie Serritslev

Cecilie Serritslev
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

Anders Marstrand

Anders Marstrand
Kolding, دانمارک
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

Mariyam Sarr

Mariyam Sarr
Ringsted, دانمارک
زبان مادری:
دانمارکی

Cecilie aagesen

Cecilie aagesen
Copenhagen, دانمارک
سن: 17
زبان مادری:
دانمارکی

Sajjad Al-ali

Sajjad Al-ali
Danmark, سوئد
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Maria Hansen

Maria Hansen
Copenhagen, دانمارک
سن: 16
زبان مادری:
دانمارکی

Gitte Skov

Gitte Skov
Danmark, سوئد
سن: 59
زبان مادری:
دانمارکی

Rasmus Gram

Rasmus Gram
Aabenraa, دانمارک
سن: 22
زبان مادری:
دانمارکی

Negin Zafariyan

Negin Zafariyan
سن: 17
زبان مادری:
دانمارکی

Carsten Larsen

Carsten Larsen
سن: 53
زبان مادری:
دانمارکی

KARSTEN PENNOV

KARSTEN PENNOV
زبان مادری:
دانمارکی

Kristian Holte

Kristian Holte
سن: 34
زبان مادری:
دانمارکی

Karina Pedersen

Karina Pedersen
Holbæk, دانمارک
سن: 22
زبان مادری:
دانمارکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به