دوستان زبان آموز دانمارکی

Michell Sindahl

Michell Sindahl
سن: 23
زبان مادری:
دانمارکی

KARSTEN PENNOV

KARSTEN PENNOV
زبان مادری:
دانمارکی

Gry Beck

Gry Beck
Esbjerg, دانمارک
سن: 20
زبان مادری:
دانمارکی

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
سن: 14
زبانهای ماری:
دانمارکی
انگلیسی (ایالات متحده)

Anne Lund Jensen

Anne Lund Jensen
سن: 54
زبان مادری:
دانمارکی

Gurli Sørensen

Gurli Sørensen
Tuscania, ایتالیا
سن: 56
زبان مادری:
دانمارکی

Ida Larsen

Ida Larsen
Danmark, سوئد
سن: 16
زبان مادری:
دانمارکی

Anne-Mette Neerhøj

Anne-Mette Neerhøj
سن: 21
زبانهای ماری:
دانمارکی
آلمانی (آلمان)

Mads Pullich

Mads Pullich
Copenhagen, دانمارک
سن: 24
زبان مادری:
دانمارکی

Lennart pedersen

Lennart pedersen
سن: 57
زبان مادری:
دانمارکی

Frederik Nielsen

Frederik Nielsen
Kolding, دانمارک
سن: 19
زبان مادری:
دانمارکی

Christina Jacobsen

Christina Jacobsen
سن: 22
زبان مادری:
دانمارکی

Per Kjær

Per Kjær
Aalborg, دانمارک
سن: 70
زبان مادری:
دانمارکی

Marcus Hermansen

Marcus Hermansen
سن: 24
زبان مادری:
دانمارکی

Mohib Faiz

Mohib Faiz
Danmark, سوئد
سن: 26
زبانهای ماری:
دانمارکی
فارسی

Christine karma Laviet

Christine karma Laviet
سن: 14
زبان مادری:
دانمارکی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به