دوستان زبان آموز روسی

Daniel Khvan

Daniel Khvan
Seoul, کره ی جنوبی
سن: 36
زبان مادری:
روسی

Elen Lenanshee

Elen Lenanshee
سن: 29
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Anna Vasileva

Anna Vasileva
Azamatovo, روسیه
سن: 17
زبان مادری:
روسی

Magelita Andreevna

Magelita Andreevna
Bashkortostan, روسیه
سن: 117
زبان مادری:
روسی

Alexander Dragomir

Alexander Dragomir
Odessa, اوکراین
سن: 30
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Marija Kristiņa

Marija Kristiņa
سن: 48
زبانهای ماری:
لاتویایی
روسی

Маргарита Сумарокова

Маргарита Сумарокова
سن: 23
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Natalya Pribylskaya

Natalya Pribylskaya
Minsk, روسیه‌ سفید
سن: 44
زبان مادری:
روسی

Olga Uvarova

Olga Uvarova
Saint Petersburg, روسیه
سن: 26
زبان مادری:
روسی

Dmitry Romanov

Dmitry Romanov
Moscow, روسیه
سن: 37
زبان مادری:
روسی

Rina Marvin

Rina Marvin
Ukrainka, اوکراین
سن: 18
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Vitali B

Vitali B
Lancaster, انگلستان
سن: 25
زبان مادری:
روسی

Vera Ermochenko

Vera Ermochenko
Ukrainka, اوکراین
سن: 20
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Виктория Демчишина

Виктория Демчишина
سن: 33
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Ксения Солнцева

Ксения Солнцева
Kharkiv, اوکراین
سن: 25
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Ирина Безобразова

Ирина Безобразова
Penza, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به