دوستان زبان آموز روسی

Dmitriy Portnykh

Dmitriy Portnykh
سن: 33
زبان مادری:
روسی

Антонина Давыдова

Антонина Давыдова
سن: 30
زبان مادری:
روسی

Вадим Светлый

Вадим Светлый
سن: 42
زبان مادری:
روسی

Nikolai Aharkov

Nikolai Aharkov
Kiev, اوکراین
سن: 39
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Анастасия Мурашко

Анастасия Мурашко
سن: 17
زبان مادری:
روسی

Alexander Osachuk

Alexander Osachuk
Chernivtsi, اوکراین
سن: 23
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Daria Rytikova

Daria Rytikova
سن: 20
زبان مادری:
روسی

Володимир Харатін

Володимир Харатін
سن: 20
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Tania Mel

Tania Mel
سن: 30
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Екатерина Авалова

Екатерина Авалова
Moscow, روسیه
سن: 22
زبان مادری:
روسی

Alexey Krupchan

Alexey Krupchan
Moscow, روسیه
سن: 39
زبان مادری:
روسی

Alexander Shelop

Alexander Shelop
Moscow, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

Женя Акимова

Женя Акимова
سن: 19
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Valeryia Vest

Valeryia Vest
Belarus’, روسیه‌ سفید
سن: 21
زبان مادری:
روسی

Konstantin Alexandrov

Konstantin Alexandrov
سن: 40
زبان مادری:
روسی

Victoria Strachova

Victoria Strachova
Jerusalem, اسراییل
سن: 26
زبان مادری:
روسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به