دوستان زبان آموز روسی

Елена Волкова

Елена Волкова
زبان مادری:
روسی

Osipova Julia

Osipova Julia
Saint Petersburg, روسیه
سن: 21
زبان مادری:
روسی

Yulia Kolesnikova

Yulia Kolesnikova
سن: 23
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Inna Nikitina

Inna Nikitina
Kiev, اوکراین
سن: 52
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Анастасия Зажигина

Анастасия Зажигина
Nizhniy Novgorod, روسیه
سن: 37
زبان مادری:
روسی

Natalya Chemerenko

Natalya Chemerenko
سن: 26
زبان مادری:
روسی

Vasilisa Volkova

Vasilisa Volkova
سن: 28
زبان مادری:
روسی

Viktorija Hritonenko

Viktorija Hritonenko
سن: 23
زبان مادری:
روسی

Anastasia Ushakova

Anastasia Ushakova
Noskovo, روسیه
سن: 17
زبان مادری:
روسی

Andres Pajo

Andres Pajo
Estoniya, روسیه
سن: 48
زبانهای ماری:
استونیایی
روسی

Natalia Karaseva

Natalia Karaseva
سن: 51
زبان مادری:
روسی

Тамара Миллер

Тамара Миллер
زبانهای ماری:
گرجی
روسی

Natallia Kukhavets

Natallia Kukhavets
سن: 24
زبان مادری:
روسی

Михаил Томак

Михаил Томак
سن: 30
زبان مادری:
روسی

Ксения Солнцева

Ксения Солнцева
Kharkiv, اوکراین
سن: 24
زبانهای ماری:
روسی
اوکراینی

Georgiy Polivkin

Georgiy Polivkin
Almaty, قزاقستان
سن: 25
زبان مادری:
روسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به