دوستان زبان آموز رومانیایی

Madalina Dob

Madalina Dob
Bucharest, رومانی
سن: 28
زبان مادری:
رومانیایی

Alexandru Cosmin

Alexandru Cosmin
سن: 21
زبان مادری:
رومانیایی

Ana Capilnean

Ana Capilnean
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Mona Ramona

Mona Ramona
زبان مادری:
رومانیایی

Hunor Bartha

Hunor Bartha
سن: 24
زبانهای ماری:
مجاری
رومانیایی

Sandu Grama

Sandu Grama
سن: 14
زبان مادری:
رومانیایی

Andreea Țuruc

Andreea Țuruc
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Alex Stoica

Alex Stoica
Tilburg, هلند
سن: 22
زبان مادری:
رومانیایی

Ciubotaru Victoria

Ciubotaru Victoria
Bucharest, رومانی
سن: 22
زبان مادری:
رومانیایی

Laura Tache

Laura Tache
سن: 20
زبان مادری:
رومانیایی

Liliana Similea

Liliana Similea
Bucharest, رومانی
سن: 38
زبان مادری:
رومانیایی

Diana Georgiana

Diana Georgiana
Suceava, رومانی
سن: 23
زبان مادری:
رومانیایی

Raduca Mari

Raduca Mari
Bucuresti, رومانی
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Cosmina Sas

Cosmina Sas
Deva, رومانی
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Sebastian Ticusan

Sebastian Ticusan
Romanići, بوسنی و هرزگوین
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

paul daniel

paul daniel
سن: 32
زبان مادری:
رومانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به