دوستان زبان آموز رومانیایی

valentin luca

valentin luca
Timişoara, رومانی
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Dima Ramona

Dima Ramona
Bucharest, رومانی
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

dan antohe

dan antohe
Bucharest, رومانی
سن: 25
زبان مادری:
رومانیایی

Bogdan Plesa

Bogdan Plesa
De Panne, بلژیک
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Andrada Matei

Andrada Matei
سن: 28
زبان مادری:
رومانیایی

Alexandru oKOS

Alexandru oKOS
Cluj-Napoca, رومانی
سن: 39
زبانهای ماری:
مجاری
رومانیایی

Mara Salaoru

Mara Salaoru
سن: 35
زبان مادری:
رومانیایی

Raluca-Marina Vinatoru

Raluca-Marina Vinatoru
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

Marius Bancila

Marius Bancila
سن: 46
زبان مادری:
رومانیایی

Vicentiu-Adrian Muntean

Vicentiu-Adrian Muntean
سن: 43
زبان مادری:
رومانیایی

Irina Mihaila

Irina Mihaila
Bucharest, رومانی
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Adriana Dobrin

Adriana Dobrin
سن: 26
زبان مادری:
رومانیایی

Isabela Braia

Isabela Braia
سن: 22
زبان مادری:
رومانیایی

Ramona Codrea

Ramona Codrea
Bucuresti, رومانی
سن: 23
زبان مادری:
رومانیایی

Ancuta Marieta Bumbas

Ancuta Marieta Bumbas
سن: 44
زبان مادری:
رومانیایی

Dan Rascarache

Dan Rascarache
سن: 37
زبان مادری:
رومانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به