دوستان زبان آموز رومانیایی

Roxana Toader

Roxana Toader
Bucharest, رومانی
سن: 27
زبان مادری:
رومانیایی

Tabita Ionasco

Tabita Ionasco
سن: 21
زبان مادری:
رومانیایی

natalia golban

natalia golban
سن: 35
زبانهای ماری:
رومانیایی
روسی

Carmen-mihaela Verzescu

Carmen-mihaela Verzescu
سن: 30
زبان مادری:
رومانیایی

Daniel Radu

Daniel Radu
Vaslui, رومانی
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

traian cibotaru

traian cibotaru
سن: 42
زبان مادری:
رومانیایی

Diana Popa

Diana Popa
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Andreea Țuruc

Andreea Țuruc
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Radu Stefania

Radu Stefania
سن: 30
زبان مادری:
رومانیایی

Georgeta Duna

Georgeta Duna
Bucharest, رومانی
سن: 22
زبان مادری:
رومانیایی

Danut Dinescu

Danut Dinescu
سن: 36
زبان مادری:
رومانیایی

Roxana Paun

Roxana Paun
Italiana, ایتالیا
سن: 25
زبان مادری:
رومانیایی

Ioana Pop

Ioana Pop
سن: 24
زبان مادری:
رومانیایی

Alina N

Alina N
Târgovişte, رومانی
سن: 25
زبان مادری:
رومانیایی

Vlad Aniculaeasa

Vlad Aniculaeasa
سن: 18
زبان مادری:
رومانیایی

Alina Maria

Alina Maria
Craiova, رومانی
سن: 20
زبان مادری:
رومانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به