دوستان زبان آموز رومانیایی

Sandra Guştiuc

Sandra Guştiuc
Chişinău, مولدوا
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

traian cibotaru

traian cibotaru
سن: 42
زبان مادری:
رومانیایی

Dav Idfe

Dav Idfe
Bucharest, رومانی
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

Madalina Krista

Madalina Krista
Cluj-Napoca, رومانی
سن: 23
زبان مادری:
رومانیایی

Remus Cozac

Remus Cozac
Villanova Mondovì, ایتالیا
سن: 20
زبان مادری:
رومانیایی

Maria Grigoras

Maria Grigoras
Roman, رومانی
سن: 40
زبان مادری:
رومانیایی

Ungureanu Mirela

Ungureanu Mirela
Botoşani, رومانی
سن: 21
زبان مادری:
رومانیایی

Denisa Pasariu

Denisa Pasariu
Bucuresti, رومانی
سن: 44
زبان مادری:
رومانیایی

Sandra Iorga

Sandra Iorga
سن: 23
زبان مادری:
رومانیایی

Cristina Georgiana Doanca

Cristina Georgiana Doanca
Bucuresti, رومانی
سن: 19
زبان مادری:
رومانیایی

Ionela Dudau

Ionela Dudau
Hull, انگلستان
سن: 31
زبان مادری:
رومانیایی

Margareta Morar

Margareta Morar
Deva, رومانی
سن: 77
زبان مادری:
رومانیایی

Corina Popescu

Corina Popescu
Bucuresti, رومانی
سن: 23
زبان مادری:
رومانیایی

Teodora Suhan

Teodora Suhan
سن: 41
زبان مادری:
رومانیایی

Meri Rotopanescu

Meri Rotopanescu
Filiatrá, یونان
سن: 50
زبان مادری:
رومانیایی

Cosmina Traianela

Cosmina Traianela
Satu Mare, رومانی
سن: 22
زبان مادری:
رومانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به