دوستان زبان آموز فارسی

Yusef Hassanbaglu

Yusef Hassanbaglu
Tabrīz, ایران
سن: 30
زبانهای ماری:
فارسی
ترکی (ترکیه)

Mostafa Rahmani

Mostafa Rahmani
سن: 29
زبان مادری:
فارسی

حسن شعبانی

حسن شعبانی
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Vahaab Karimi

Vahaab Karimi
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Azad Ardalan

Azad Ardalan
Tehrān, ایران
سن: 22
زبان مادری:
فارسی

Mohsen A

Mohsen A
Tehrān, ایران
سن: 26
زبان مادری:
فارسی

Mahdi Amistad

Mahdi Amistad
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Hadi Assadi

Hadi Assadi
سن: 29
زبان مادری:
فارسی

شادی باقری

شادی باقری
Tehrān, ایران
سن: 25
زبان مادری:
فارسی

ahmad KARIMIAN

ahmad KARIMIAN
Mashhad, ایران
سن: 38
زبان مادری:
فارسی

Walid Zoveidavi

Walid Zoveidavi
Abadan, ایران
سن: 33
زبانهای ماری:
عربی (عراق)
فارسی

Meysam Mahmoudi

Meysam Mahmoudi
Tehran, ایران
سن: 27
زبان مادری:
فارسی

zeinab mohammadkhani

zeinab mohammadkhani
سن: 32
زبان مادری:
فارسی

alef ra

alef ra
زبان مادری:
فارسی

abrar hussain

abrar hussain
سن: 21
زبان مادری:
فارسی

Eli reeya

Eli reeya
سن: 26
زبان مادری:
فارسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به