دوستان زبان آموز فارسی

Amirhosein Jami

Amirhosein Jami
سن: 25
زبان مادری:
فارسی

Ahmad Fayazi

Ahmad Fayazi
سن: 17
زبان مادری:
فارسی

Mehraeen Zand

Mehraeen Zand
Iran, روسیه
سن: 23
زبان مادری:
فارسی

amirreza Edalat

amirreza Edalat
سن: 24
زبانهای ماری:
آذری
فارسی

Yusef Hassanbaglu

Yusef Hassanbaglu
Tabrīz, ایران
سن: 29
زبانهای ماری:
فارسی
ترکی (ترکیه)

Ardeshir Lashani

Ardeshir Lashani
Kiev, اوکراین
سن: 37
زبان مادری:
فارسی

Media Sharifi

Media Sharifi
Tehrān, ایران
سن: 31
زبان مادری:
فارسی

mohammadhossein torabi motlagh fard

mohammadhossein torabi motlagh fard
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Leila Ejtehadi

Leila Ejtehadi
Tehrān, ایران
سن: 29
زبان مادری:
فارسی

Vahaab Karimi

Vahaab Karimi
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Milad Mohsenni

Milad Mohsenni
سن: 32
زبانهای ماری:
فارسی
ترکی (ترکیه)

hameed jami

hameed jami
Ankara, ترکیه
سن: 24
زبان مادری:
فارسی

Kamyar Fanaei

Kamyar Fanaei
Tehrān, ایران
سن: 40
زبان مادری:
فارسی

Mitra Hashemi

Mitra Hashemi
Tehrān, ایران
سن: 32
زبان مادری:
فارسی

Fawad Khaksar

Fawad Khaksar
سن: 23
زبان مادری:
فارسی

sasan rafiee

sasan rafiee
Kermān, ایران
سن: 25
زبان مادری:
فارسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به