دوستان زبان آموز فارسی

SM NA

SM NA
Vienna, اتريش
سن: 51
زبان مادری:
فارسی

Mohamad Rasi

Mohamad Rasi
Tehrān, ایران
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Alireza Mirzaie

Alireza Mirzaie
Nevers, فرانسه
سن: 21
زبانهای ماری:
فارسی
فرانسوی

Masoud Karbaschi

Masoud Karbaschi
سن: 44
زبان مادری:
فارسی

Fahim Sediqi

Fahim Sediqi
Kabul, افغانستان
سن: 23
زبانهای ماری:
فارسی
پشتو

amin fayaz

amin fayaz
سن: 27
زبان مادری:
فارسی

Saeed Matlooby

Saeed Matlooby
سن: 41
زبان مادری:
فارسی

محمد خیرخواه

محمد خیرخواه
سن: 36
زبان مادری:
فارسی

Behrooz Bromandin

Behrooz Bromandin
Uppsala, سوئد
سن: 52
زبان مادری:
فارسی

mostafa hashemi

mostafa hashemi
سن: 22
زبانهای ماری:
آذری
فارسی
ترکی

Ebrahim Zare

Ebrahim Zare
Irang, نپال
سن: 31
زبان مادری:
فارسی

Abdy Mousavi

Abdy Mousavi
سن: 34
زبان مادری:
فارسی

Shahriar Sheikh

Shahriar Sheikh
Iran, روسیه
سن: 42
زبان مادری:
فارسی

Hadi Namvar

Hadi Namvar
سن: 22
زبانهای ماری:
آذری
فارسی

manoo miraky

manoo miraky
سن: 29
زبان مادری:
فارسی

Davod Bagheri

Davod Bagheri
Bandar-e Būshehr, ایران
سن: 29
زبان مادری:
فارسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به