دوستان زبان آموز فارسی

asef nori

asef nori
Stockholm, سوئد
سن: 23
زبان مادری:
فارسی

Reza Akhgari

Reza Akhgari
سن: 36
زبان مادری:
فارسی

Mohamad Rasi

Mohamad Rasi
Tehrān, ایران
سن: 34
زبان مادری:
فارسی

Mohammad Seyfi Pour

Mohammad Seyfi Pour
Iran, روسیه
سن: 47
زبان مادری:
فارسی

Fahim Sediqi

Fahim Sediqi
Kabul, افغانستان
سن: 24
زبانهای ماری:
فارسی
پشتو

Morteza Tahmasbi

Morteza Tahmasbi
سن: 27
زبان مادری:
فارسی

Ali Dalir

Ali Dalir
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Farhad Eza

Farhad Eza
Ankara, ترکیه
سن: 30
زبان مادری:
فارسی

faeze ghare chahi

faeze ghare chahi
Tehrān, ایران
سن: 30
زبان مادری:
فارسی

Sina Sadeghzadeh

Sina Sadeghzadeh
Larnaca, قبرس
سن: 19
زبان مادری:
فارسی

Vahid Oshaei

Vahid Oshaei
زبان مادری:
فارسی

sattar mirfakhradin

sattar mirfakhradin
Yazd, ایران
سن: 27
زبان مادری:
فارسی

ادریس جمالی

ادریس جمالی
سن: 20
زبان مادری:
فارسی

Sam Aghajari

Sam Aghajari
Persia, ایالات متحده
سن: 27
زبان مادری:
فارسی

navid bakhtiari

navid bakhtiari
Tehrān, ایران
سن: 22
زبان مادری:
فارسی

Amir Jafari

Amir Jafari
Budapest, مجارستان
سن: 28
زبان مادری:
فارسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به