دوستان زبان آموز فارسی

Hossein Nasr

Hossein Nasr
سن: 18
زبان مادری:
فارسی

Sam Aghajari

Sam Aghajari
Persia, ایالات متحده
سن: 27
زبان مادری:
فارسی

Ehsan Hosseini

Ehsan Hosseini
سن: 30
زبان مادری:
فارسی

Maryam Molavizadeh

Maryam Molavizadeh
Tehran, ایران
سن: 50
زبان مادری:
فارسی

Matin Taheri

Matin Taheri
سن: 28
زبان مادری:
فارسی

Misagh Askari

Misagh Askari
Ahvaz, ایران
سن: 30
زبان مادری:
فارسی

Barış Nazari

Barış Nazari
سن: 20
زبانهای ماری:
فارسی
ترکی

Reza Farshi

Reza Farshi
سن: 37
زبانهای ماری:
آذری
فارسی

Azad Ardalan

Azad Ardalan
Tehrān, ایران
سن: 22
زبان مادری:
فارسی

Alireza Moradi

Alireza Moradi
Tehrān, ایران
سن: 33
زبان مادری:
فارسی

Eli reeya

Eli reeya
سن: 26
زبان مادری:
فارسی

közey yalniz

közey yalniz
سن: 20
زبان مادری:
فارسی

Yasin Zad

Yasin Zad
Bandar-e Anzalī, ایران
سن: 21
زبان مادری:
فارسی

Media Sharifi

Media Sharifi
Tehrān, ایران
سن: 31
زبان مادری:
فارسی

Hamed Mehrani

Hamed Mehrani
Rasht, ایران
سن: 35
زبان مادری:
فارسی

gity ghassemzadeh

gity ghassemzadeh
Tehrān, ایران
سن: 54
زبان مادری:
فارسی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به