دوستان زبان آموز فرانسوی

Eric Rivoire

Eric Rivoire
Montbrison, فرانسه
سن: 37
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Veronique Dumont

Veronique Dumont
Rennes, فرانسه
سن: 38
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Gaetano Vitillo

Gaetano Vitillo
Lausanne, سوئیس
سن: 29
زبانهای ماری:
فرانسوی (سوئیس)
ایتالیایی (سوئیس)

Aelig Sauvage

Aelig Sauvage
سن: 16
زبان مادری:
فرانسوی

Romy Alexomy

Romy Alexomy
Limoges, فرانسه
سن: 45
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Jaouad Simari

Jaouad Simari
Casablanca, مراکش
سن: 30
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
فرانسوی (فرانسه)

Kevin Darwish

Kevin Darwish
Stockholm, سوئد
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Shula Rajaonah

Shula Rajaonah
Paris, فرانسه
زبانهای ماری:
فرانسوی (فرانسه)
مالاگاسی

fatima mok

fatima mok
Houston, ایالات متحده
سن: 34
زبانهای ماری:
عربی
فرانسوی

Charles-Henri Maricel-Baltus

Charles-Henri Maricel-Baltus
Guadeloupe, آنتیگوا و باربودا
سن: 63
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Amélie Bernard

Amélie Bernard
Nantes, فرانسه
سن: 27
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Samia Alem

Samia Alem
Toulouse, فرانسه
سن: 25
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

ilyass amrane

ilyass amrane
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی

Stéphanie Laurin

Stéphanie Laurin
Montréal, کانادا
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی (کانادا)

Manon Lanfumey

Manon Lanfumey
Marseille 13, فرانسه
سن: 19
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

inanç kabarık

inanç kabarık
Ankara, ترکیه
سن: 24
زبانهای ماری:
فرانسوی (بلژیک)
ترکی (ترکیه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به