دوستان زبان آموز فرانسوی

Emma Tendem

Emma Tendem
Imola, ایتالیا
سن: 16
زبانهای ماری:
فرانسوی
ایتالیایی

Chrif El Alaoui

Chrif El Alaoui
Taroudant, مراکش
سن: 27
زبانهای ماری:
عربی (مراکش)
فرانسوی (فرانسه)

Ghis Jacob

Ghis Jacob
Milano, ایتالیا
سن: 30
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Daniel Nicola

Daniel Nicola
Paris, فرانسه
سن: 60
زبانهای ماری:
فرانسوی (فرانسه)
رومانیایی

Killian Pinsault

Killian Pinsault
Paris, فرانسه
سن: 19
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Christine Leherisse

Christine Leherisse
Frances, استرالیا
سن: 38
زبان مادری:
فرانسوی

Mystique Heyy

Mystique Heyy
سن: 18
زبانهای ماری:
انگلیسی (کانادا)
فرانسوی (کانادا)

Romy Alexomy

Romy Alexomy
Limoges, فرانسه
سن: 45
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Efflam Falquerho

Efflam Falquerho
سن: 56
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Maxime D

Maxime D
Ramonville-Saint-Agne, فرانسه
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Noure Assoul

Noure Assoul
Casablanca, مراکش
سن: 39
زبانهای ماری:
عربی (یمن)
فرانسوی (فرانسه)

Perrine Messina

Perrine Messina
سن: 20
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Héloïse Petit

Héloïse Petit
Poitiers, فرانسه
سن: 23
زبانهای ماری:
انگلیسی (انگلستان)
فرانسوی (فرانسه)

Vanessa Frêche

Vanessa Frêche
Menton, فرانسه
سن: 17
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Nadia Doucrou

Nadia Doucrou
Toulouse, فرانسه
سن: 22
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

Isabelle Lacroix

Isabelle Lacroix
سن: 49
زبان مادری:
فرانسوی (فرانسه)

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به