دوستان زبان آموز فنلاندی

Marina Laineste

Marina Laineste
سن: 57
زبانهای ماری:
استونیایی
فنلاندی

Vilma V

Vilma V
سن: 19
زبان مادری:
فنلاندی

Kreetta K

Kreetta K
زبان مادری:
فنلاندی

Isabella Kumpula

Isabella Kumpula
سن: 18
زبان مادری:
فنلاندی

Tanja Kannisto

Tanja Kannisto
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Katja Ekmark

Katja Ekmark
سن: 21
زبان مادری:
فنلاندی

Matti Tölli

Matti Tölli
Oulu, فنلاند
سن: 35
زبان مادری:
فنلاندی

Tero Turpeinen

Tero Turpeinen
Jyväskylä, فنلاند
سن: 22
زبان مادری:
فنلاندی

Hanna-Mari Nurmi

Hanna-Mari Nurmi
سن: 22
زبان مادری:
فنلاندی

Seera Pöllänen

Seera Pöllänen
سن: 21
زبان مادری:
فنلاندی

Jyrki Kytö

Jyrki Kytö
سن: 70
زبان مادری:
فنلاندی

Matti Verronen

Matti Verronen
سن: 64
زبان مادری:
فنلاندی

Miljaana Vuorisalo

Miljaana Vuorisalo
سن: 16
زبان مادری:
فنلاندی

Mea Anderson

Mea Anderson
سن: 29
زبان مادری:
فنلاندی

Virpi Korhonen

Virpi Korhonen
Helsinki, فنلاند
سن: 38
زبان مادری:
فنلاندی

Mari Valkonen

Mari Valkonen
Jyväskylä, فنلاند
زبان مادری:
فنلاندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به