دوستان زبان آموز فنلاندی

Tapio Lehikoinen

Tapio Lehikoinen
سن: 26
زبان مادری:
فنلاندی

Riitta Pöyhönen

Riitta Pöyhönen
Rovaniemi, فنلاند
سن: 56
زبان مادری:
فنلاندی

Pekka Sarapelto

Pekka Sarapelto
Kouvola, فنلاند
سن: 51
زبان مادری:
فنلاندی

Ria Palomäki

Ria Palomäki
Karjalohja, فنلاند
سن: 16
زبان مادری:
فنلاندی

Nele Lissin

Nele Lissin
Porvoo, فنلاند
سن: 24
زبانهای ماری:
استونیایی
فنلاندی

Lotta Niemelä

Lotta Niemelä
سن: 27
زبان مادری:
فنلاندی

Veera Marjatta

Veera Marjatta
Porvoo, فنلاند
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Aino Pylkkänen

Aino Pylkkänen
Lahti, فنلاند
سن: 28
زبان مادری:
فنلاندی

Timo Loiva

Timo Loiva
Evijärvi, فنلاند
سن: 20
زبان مادری:
فنلاندی

Pia Savolainen

Pia Savolainen
سن: 37
زبان مادری:
فنلاندی

Joni Vanhapiha

Joni Vanhapiha
Enontekiö, فنلاند
سن: 39
زبان مادری:
فنلاندی

Anu Jääskeläinen

Anu Jääskeläinen
Kuopio, فنلاند
سن: 37
زبان مادری:
فنلاندی

Jesse Kuusela

Jesse Kuusela
سن: 27
زبان مادری:
فنلاندی

Tiia Tiihonen

Tiia Tiihonen
Kouvola, فنلاند
سن: 18
زبان مادری:
فنلاندی

Tero Turpeinen

Tero Turpeinen
Jyväskylä, فنلاند
سن: 23
زبان مادری:
فنلاندی

Vilma V

Vilma V
سن: 20
زبان مادری:
فنلاندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به