دوستان زبان آموز فنلاندی

Jyrki Kytö

Jyrki Kytö
سن: 70
زبان مادری:
فنلاندی

Emmi Nulpponen

Emmi Nulpponen
سن: 17
زبان مادری:
فنلاندی

Maiju Tapiolinna

Maiju Tapiolinna
Nurmijärvi, فنلاند
سن: 51
زبان مادری:
فنلاندی

Jenna Pirttijärvi

Jenna Pirttijärvi
سن: 23
زبان مادری:
فنلاندی

Anita Sinanbegovic

Anita Sinanbegovic
Turku, فنلاند
سن: 26
زبانهای ماری:
فنلاندی
کروات

Jaakko Puhakka

Jaakko Puhakka
Finland, ایالات متحده
سن: 41
زبان مادری:
فنلاندی

Teemu Tuhkanen

Teemu Tuhkanen
Tampere, فنلاند
سن: 21
زبان مادری:
فنلاندی

Ilona Mattila

Ilona Mattila
Stockholm, سوئد
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Arto Mäki

Arto Mäki
Somero, فنلاند
سن: 49
زبان مادری:
فنلاندی

Helmi Davidsson

Helmi Davidsson
سن: 58
زبان مادری:
فنلاندی

Katariina Piironen

Katariina Piironen
سن: 22
زبان مادری:
فنلاندی

Elli Söderlund

Elli Söderlund
سن: 87
زبان مادری:
فنلاندی

Matti Vuorikoski

Matti Vuorikoski
سن: 71
زبان مادری:
فنلاندی

Raine Rossi

Raine Rossi
سن: 32
زبان مادری:
فنلاندی

Mikko Pouta

Mikko Pouta
Uusikaupunki, فنلاند
سن: 36
زبان مادری:
فنلاندی

Emilia Lastumäki

Emilia Lastumäki
سن: 23
زبان مادری:
فنلاندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به