دوستان زبان آموز فنلاندی

Katriina Saukola

Katriina Saukola
Turku, فنلاند
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Jenna Pirttijärvi

Jenna Pirttijärvi
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Tarja P

Tarja P
Espoo, فنلاند
سن: 56
زبان مادری:
فنلاندی

Matti Vuorikoski

Matti Vuorikoski
سن: 71
زبان مادری:
فنلاندی

Petra Al-Saadi

Petra Al-Saadi
سن: 20
زبان مادری:
فنلاندی

Suvi Tolonen

Suvi Tolonen
Kalajoki, فنلاند
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Rasmus Weijola

Rasmus Weijola
Vaasa, فنلاند
سن: 59
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (فنلاند)

Arto Mäki

Arto Mäki
Somero, فنلاند
سن: 49
زبان مادری:
فنلاندی

Pekka Sarapelto

Pekka Sarapelto
Kouvola, فنلاند
سن: 51
زبان مادری:
فنلاندی

Mari Holopainen

Mari Holopainen
سن: 28
زبانهای ماری:
استونیایی
فنلاندی

Lotta Niemelä

Lotta Niemelä
سن: 27
زبان مادری:
فنلاندی

Tatiana Ahonen

Tatiana Ahonen
سن: 55
زبانهای ماری:
فنلاندی
روسی

Kaisu Laulainen

Kaisu Laulainen
سن: 32
زبان مادری:
فنلاندی

Sisko Heinonen

Sisko Heinonen
زبان مادری:
فنلاندی

Mauri Kaunisto

Mauri Kaunisto
Hämeenlinna, فنلاند
سن: 70
زبان مادری:
فنلاندی

Ville Pulkkinen

Ville Pulkkinen
سن: 30
زبان مادری:
فنلاندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به