دوستان زبان آموز فنلاندی

Mikael mettala

Mikael mettala
سن: 28
زبان مادری:
فنلاندی

Mirella Rosefjäll Kärki

Mirella Rosefjäll Kärki
Stockholm, سوئد
سن: 21
زبانهای ماری:
فنلاندی
سوئدی (سوئد)

Salla Kälkäinen

Salla Kälkäinen
Helsinki, فنلاند
سن: 36
زبان مادری:
فنلاندی

Matti Palokangas

Matti Palokangas
Tuusula, فنلاند
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Seppo Tarvainen

Seppo Tarvainen
سن: 71
زبان مادری:
فنلاندی

Juha Ryynänen

Juha Ryynänen
سن: 46
زبان مادری:
فنلاندی

Sofia Palomäki

Sofia Palomäki
سن: 19
زبان مادری:
فنلاندی

Anttijuhani Rautavaara

Anttijuhani Rautavaara
Tampere, فنلاند
سن: 27
زبان مادری:
فنلاندی

Aria Lintonen

Aria Lintonen
سن: 18
زبان مادری:
فنلاندی

juha oikarinen

juha oikarinen
سن: 41
زبان مادری:
فنلاندی

Vilma Laaksonen

Vilma Laaksonen
Rauma, فنلاند
سن: 14
زبان مادری:
فنلاندی

Jari Hietasaari

Jari Hietasaari
سن: 56
زبان مادری:
فنلاندی

Tuuli Aaltonen

Tuuli Aaltonen
Helsinki, فنلاند
سن: 51
زبان مادری:
فنلاندی

Katriina Saukola

Katriina Saukola
Turku, فنلاند
سن: 24
زبان مادری:
فنلاندی

Pekka Sarapelto

Pekka Sarapelto
Kouvola, فنلاند
سن: 50
زبان مادری:
فنلاندی

Ville Heinänen

Ville Heinänen
Lohja, فنلاند
سن: 27
زبان مادری:
فنلاندی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به