دوستان زبان آموز لاتویایی

Elen ~

Elen ~
سن: 27
زبانهای ماری:
لاتویایی
روسی

ziedite bringe

ziedite bringe
Latviešu Stiglava, لتونی
سن: 21
زبان مادری:
لاتویایی

Nikolajs Stoļarovs

Nikolajs Stoļarovs
Angliers, فرانسه
سن: 26
زبان مادری:
لاتویایی

Eduards Dubrovskis

Eduards Dubrovskis
Latviešu Stiglava, لتونی
سن: 33
زبان مادری:
لاتویایی

Jautrite Jermakovica

Jautrite Jermakovica
سن: 58
زبان مادری:
لاتویایی

Linda Pruse

Linda Pruse
Talsi, لتونی
سن: 30
زبان مادری:
لاتویایی

Armands Zdanovskis

Armands Zdanovskis
سن: 52
زبان مادری:
لاتویایی

Jānis Burmass

Jānis Burmass
سن: 33
زبان مادری:
لاتویایی

Santa Poriete

Santa Poriete
سن: 39
زبان مادری:
لاتویایی

Anete Vadapale

Anete Vadapale
Torsby, سوئد
سن: 28
زبان مادری:
لاتویایی

Daina Gladkiha

Daina Gladkiha
سن: 28
زبان مادری:
لاتویایی

Laila Bergsone

Laila Bergsone
سن: 57
زبان مادری:
لاتویایی

Līga Apalīte

Līga Apalīte
Riga, لتونی
سن: 22
زبان مادری:
لاتویایی

martins lauraitis

martins lauraitis
سن: 23
زبان مادری:
لاتویایی

Iveta Liepa

Iveta Liepa
سن: 52
زبان مادری:
لاتویایی

katrina jaunzeme

katrina jaunzeme
سن: 19
زبان مادری:
لاتویایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به