دوستان زبان آموز لاتویایی

Parsla Kleimaste

Parsla Kleimaste
سن: 33
زبان مادری:
لاتویایی

anita agafonova

anita agafonova
Manchester, انگلستان
سن: 49
زبان مادری:
لاتویایی

Irēna Buiķe

Irēna Buiķe
London, انگلستان
سن: 58
زبان مادری:
لاتویایی

Madara Jukna

Madara Jukna
سن: 16
زبان مادری:
لاتویایی

Gunārs Kupruns

Gunārs Kupruns
Latviešu Stiglava, لتونی
سن: 57
زبان مادری:
لاتویایی

Renate Kapare

Renate Kapare
سن: 14
زبان مادری:
لاتویایی

Erlens Miklavs

Erlens Miklavs
Bridgwater, انگلستان
سن: 45
زبان مادری:
لاتویایی

Elīna Biļķina

Elīna Biļķina
Riga, لتونی
سن: 26
زبان مادری:
لاتویایی

Zinta Bruniniece

Zinta Bruniniece
سن: 61
زبان مادری:
لاتویایی

Inga Varpina

Inga Varpina
Goole, انگلستان
سن: 38
زبان مادری:
لاتویایی

Ginta Baumane

Ginta Baumane
Corby, انگلستان
سن: 45
زبان مادری:
لاتویایی

Liene Škutāne

Liene Škutāne
سن: 23
زبان مادری:
لاتویایی

Aigars Višņevskis

Aigars Višņevskis
سن: 50
زبان مادری:
لاتویایی

Aldis Kalnins

Aldis Kalnins
Lytham St Annes, انگلستان
سن: 46
زبان مادری:
لاتویایی

roberts vitols

roberts vitols
Helsinki, فنلاند
سن: 22
زبان مادری:
لاتویایی

Elza S

Elza S
سن: 20
زبان مادری:
لاتویایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به