دوستان زبان آموز لاتویایی

Diāna Strade

Diāna Strade
سن: 19
زبان مادری:
لاتویایی

Vilmārs Pilskalns

Vilmārs Pilskalns
سن: 57
زبان مادری:
لاتویایی

Elīna Vēze

Elīna Vēze
Ventspils, لتونی
سن: 20
زبانهای ماری:
لاتویایی
روسی

aigars stepans

aigars stepans
سن: 42
زبان مادری:
لاتویایی

Aigars Grube

Aigars Grube
سن: 31
زبان مادری:
لاتویایی

Kristiana Putniņa

Kristiana Putniņa
سن: 25
زبان مادری:
لاتویایی

Jautrite Jermakovica

Jautrite Jermakovica
سن: 58
زبان مادری:
لاتویایی

Imants Konovalovs

Imants Konovalovs
Birmingham, انگلستان
زبان مادری:
لاتویایی

Liene Vidnere

Liene Vidnere
سن: 32
زبان مادری:
لاتویایی

Leina Rubļevska

Leina Rubļevska
سن: 17
زبان مادری:
لاتویایی

Daina Burkevica

Daina Burkevica
سن: 54
زبان مادری:
لاتویایی

Mariss Kozlowski

Mariss Kozlowski
سن: 28
زبان مادری:
لاتویایی

Aija Skutele

Aija Skutele
Lielvārde, لتونی
سن: 48
زبان مادری:
لاتویایی

Artūrs Kasperovičs

Artūrs Kasperovičs
Ventspils, لتونی
سن: 20
زبان مادری:
لاتویایی

Inga Gailite

Inga Gailite
سن: 47
زبان مادری:
لاتویایی

Inese Cesniece

Inese Cesniece
سن: 47
زبان مادری:
لاتویایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به