دوستان زبان آموز لاتویایی

Guntis Berķis

Guntis Berķis
Riga, لتونی
سن: 42
زبان مادری:
لاتویایی

Santa Poriete

Santa Poriete
سن: 39
زبان مادری:
لاتویایی

Sanita Ķūķe

Sanita Ķūķe
Aizkraukle, لتونی
سن: 25
زبان مادری:
لاتویایی

Laura Pinke

Laura Pinke
Scotland Neck, ایالات متحده
سن: 22
زبان مادری:
لاتویایی

Liga Valeskalne

Liga Valeskalne
سن: 42
زبان مادری:
لاتویایی

Anete Kurpniece

Anete Kurpniece
Telford, انگلستان
سن: 23
زبان مادری:
لاتویایی

Ilona Putniņa

Ilona Putniņa
Riga, لتونی
سن: 20
زبان مادری:
لاتویایی

Armands Zdanovskis

Armands Zdanovskis
سن: 52
زبان مادری:
لاتویایی

Roberts Liepiņš

Roberts Liepiņš
Riga, لتونی
سن: 23
زبان مادری:
لاتویایی

Lilita Stičinska

Lilita Stičinska
Ventspils, لتونی
سن: 51
زبان مادری:
لاتویایی

Matīss Jansons

Matīss Jansons
Riga, لتونی
سن: 27
زبان مادری:
لاتویایی

Dace Dunaiska

Dace Dunaiska
Liepāja, لتونی
سن: 17
زبان مادری:
لاتویایی

Inga Zomerfelde

Inga Zomerfelde
Liepāja, لتونی
سن: 47
زبان مادری:
لاتویایی

Edgars Zeps

Edgars Zeps
سن: 26
زبان مادری:
لاتویایی

Ingus Kurcins

Ingus Kurcins
سن: 44
زبان مادری:
لاتویایی

Ugis Gutmanis

Ugis Gutmanis
سن: 31
زبان مادری:
لاتویایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به