دوستان زبان آموز لهستانی

Sara Chybalska

Sara Chybalska
سن: 17
زبان مادری:
لهستانی

Kamil Pasek

Kamil Pasek
Nijmegen, هلند
سن: 27
زبان مادری:
لهستانی

Aneta K

Aneta K
Katowice, لهستان
سن: 35
زبان مادری:
لهستانی

Monika M Stachurska

Monika M Stachurska
سن: 47
زبان مادری:
لهستانی

Damian Cłapa

Damian Cłapa
Wakefield, انگلستان
سن: 27
زبان مادری:
لهستانی

Malgorzata Kwasniewska

Malgorzata Kwasniewska
Manchester, انگلستان
سن: 51
زبان مادری:
لهستانی

Agnieszka Grych

Agnieszka Grych
Lohme, آلمان
سن: 29
زبان مادری:
لهستانی

Adrianna Schmidt

Adrianna Schmidt
Bydgoszcz, لهستان
سن: 24
زبان مادری:
لهستانی

Bartosz Miniszewski

Bartosz Miniszewski
Olsztyn, لهستان
سن: 21
زبان مادری:
لهستانی

Kari D

Kari D
Vilnius, لیتوانی
سن: 31
زبانهای ماری:
لیتوانیایی
لهستانی

Ida Żabińska

Ida Żabińska
سن: 16
زبان مادری:
لهستانی

Bożena Pysiewicz

Bożena Pysiewicz
سن: 43
زبان مادری:
لهستانی

Oliwia Węgierska

Oliwia Węgierska
سن: 19
زبان مادری:
لهستانی

Edyta Zalewska

Edyta Zalewska
Lubania Lipiny, لهستان
سن: 29
زبان مادری:
لهستانی

Kalina Gryz

Kalina Gryz
سن: 37
زبان مادری:
لهستانی

Kamila Sztykiel

Kamila Sztykiel
سن: 24
زبان مادری:
لهستانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به