دوستان زبان آموز لهستانی

Patrycja Popławska

Patrycja Popławska
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Sandra Ka

Sandra Ka
سن: 24
زبان مادری:
لهستانی

Zaneta Krason

Zaneta Krason
سن: 30
زبان مادری:
لهستانی

Anna Bader

Anna Bader
Eindhoven, هلند
سن: 41
زبان مادری:
لهستانی

Lidia Grabowska

Lidia Grabowska
Łódź, لهستان
زبان مادری:
لهستانی

Mariola Mariola

Mariola Mariola
سن: 31
زبان مادری:
لهستانی

Marta Drążewska

Marta Drążewska
Warsaw, لهستان
زبان مادری:
لهستانی

Pawel Kwela

Pawel Kwela
Stockholm, سوئد
سن: 23
زبان مادری:
لهستانی

Karolina Cuprriak

Karolina Cuprriak
Lublin, لهستان
سن: 19
زبان مادری:
لهستانی

Kari D

Kari D
Vilnius, لیتوانی
سن: 31
زبانهای ماری:
لیتوانیایی
لهستانی

Patrycja M

Patrycja M
سن: 24
زبان مادری:
لهستانی

Ewelina Osaa

Ewelina Osaa
Warsaw, لهستان
سن: 32
زبان مادری:
لهستانی

Lidia Gniadek

Lidia Gniadek
Bad Zwischenahn, آلمان
سن: 46
زبان مادری:
لهستانی

Marek Momot

Marek Momot
سن: 27
زبان مادری:
لهستانی

Mikołaj Rzepka

Mikołaj Rzepka
Kraków, لهستان
سن: 30
زبان مادری:
لهستانی

Alicja Gendarz

Alicja Gendarz
Gliwice, لهستان
سن: 17
زبان مادری:
لهستانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به