دوستان زبان آموز لهستانی

Renata Śliwińska

Renata Śliwińska
سن: 51
زبان مادری:
لهستانی

Anna Er

Anna Er
زبان مادری:
لهستانی

Jakub Groncki

Jakub Groncki
Kraków, لهستان
سن: 23
زبان مادری:
لهستانی

Edvardas Savickas

Edvardas Savickas
Reading, انگلستان
سن: 26
زبان مادری:
لهستانی

Kinga Baran

Kinga Baran
Nowy Sącz, لهستان
سن: 16
زبان مادری:
لهستانی

Emilia Wacławek

Emilia Wacławek
Birmingham, انگلستان
سن: 20
زبان مادری:
لهستانی

Weronika Świeżak

Weronika Świeżak
Łódź, لهستان
سن: 29
زبان مادری:
لهستانی

Marta Subda

Marta Subda
Leeds, انگلستان
سن: 34
زبان مادری:
لهستانی

Monika Kaczmarczyk

Monika Kaczmarczyk
Łyse, لهستان
سن: 19
زبان مادری:
لهستانی

Ewelina Zajączkowska

Ewelina Zajączkowska
Warsaw, لهستان
سن: 26
زبان مادری:
لهستانی

Bartłomiej Brol

Bartłomiej Brol
Poznań, لهستان
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Agnieszka Grych

Agnieszka Grych
Lohme, آلمان
سن: 29
زبان مادری:
لهستانی

Klaudia Michałowska

Klaudia Michałowska
Poznań, لهستان
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Agnieszka Stankiewicz

Agnieszka Stankiewicz
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Anna Dysiewicz

Anna Dysiewicz
Zielona Góra, لهستان
سن: 30
زبان مادری:
لهستانی

Patrycja Bugała

Patrycja Bugała
Kraków, لهستان
سن: 25
زبان مادری:
لهستانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به