دوستان زبان آموز لهستانی

Marta Drążewska

Marta Drążewska
Warsaw, لهستان
زبان مادری:
لهستانی

Andrzej Bednarek

Andrzej Bednarek
Łódź, لهستان
سن: 55
زبان مادری:
لهستانی

Adrianna Schmidt

Adrianna Schmidt
Bydgoszcz, لهستان
سن: 23
زبان مادری:
لهستانی

Magdalena Teslak

Magdalena Teslak
سن: 21
زبان مادری:
لهستانی

Martyna Lewicka

Martyna Lewicka
سن: 18
زبان مادری:
لهستانی

Joanna Haglund

Joanna Haglund
Trosa, سوئد
سن: 39
زبان مادری:
لهستانی

Aleksandra Snuzik

Aleksandra Snuzik
سن: 17
زبان مادری:
لهستانی

Patrycja w

Patrycja w
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Krzysztof Gawęda

Krzysztof Gawęda
سن: 26
زبان مادری:
لهستانی

Arkadiusz Zabinski

Arkadiusz Zabinski
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

sylvia Giessler

sylvia Giessler
Tbilisi, گرجستان
سن: 58
زبانهای ماری:
آلمانی
لهستانی

Agata Borucka

Agata Borucka
سن: 38
زبان مادری:
لهستانی

Maria Prus

Maria Prus
سن: 25
زبانهای ماری:
لهستانی
روسی

Rado Dawiec

Rado Dawiec
Wiesbaden, آلمان
سن: 21
زبانهای ماری:
آلمانی (آلمان)
لهستانی

Paweł Nowak

Paweł Nowak
Oświęcim, لهستان
سن: 35
زبان مادری:
لهستانی

Artur Krawczyk

Artur Krawczyk
Enkhuizen, هلند
سن: 28
زبان مادری:
لهستانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به