دوستان زبان آموز لهستانی

Jessika Watral

Jessika Watral
سن: 15
زبان مادری:
لهستانی

Basia K

Basia K
سن: 31
زبان مادری:
لهستانی

rafał szalacki

rafał szalacki
سن: 33
زبان مادری:
لهستانی

Joanna Marks

Joanna Marks
سن: 30
زبان مادری:
لهستانی

Zaneta Krason

Zaneta Krason
سن: 30
زبان مادری:
لهستانی

Irmina Jastrzębska

Irmina Jastrzębska
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Monika K

Monika K
سن: 23
زبان مادری:
لهستانی

Izabella Szymczak

Izabella Szymczak
سن: 22
زبان مادری:
لهستانی

Klaudia Michałowska

Klaudia Michałowska
Poznań, لهستان
سن: 21
زبان مادری:
لهستانی

Sara Chybalska

Sara Chybalska
سن: 16
زبان مادری:
لهستانی

Krystian Boruciński

Krystian Boruciński
Wrocław, لهستان
سن: 24
زبان مادری:
لهستانی

izabela powazka

izabela powazka
Pieniężno, لهستان
زبان مادری:
لهستانی

Marek Kamiński

Marek Kamiński
Preston, انگلستان
سن: 28
زبان مادری:
لهستانی

Anna Bora

Anna Bora
London, انگلستان
سن: 47
زبان مادری:
لهستانی

Emilia Carney

Emilia Carney
سن: 32
زبان مادری:
لهستانی

Natalia Kuleta

Natalia Kuleta
Stargard Szczeciński, لهستان
سن: 16
زبان مادری:
لهستانی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به