دوستان زبان آموز لیتوانیایی

Laima Sk

Laima Sk
سن: 36
زبان مادری:
لیتوانیایی

Edita Grašytė

Edita Grašytė
Vilnius, لیتوانی
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ruta Vabuolaite

Ruta Vabuolaite
London, انگلستان
سن: 26
زبان مادری:
لیتوانیایی

Gabrielė Petraitytė

Gabrielė Petraitytė
سن: 17
زبان مادری:
لیتوانیایی

Aistė Kunickaitė

Aistė Kunickaitė
Kaunas, لیتوانی
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jolanta Bimbirienė

Jolanta Bimbirienė
سن: 51
زبان مادری:
لیتوانیایی

Eglė Jankauskaitė

Eglė Jankauskaitė
Kretinga, لیتوانی
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Asta Zab

Asta Zab
Vilnius, لیتوانی
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

erlas majys

erlas majys
Birmingham, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Greta Rusinaviciute

Greta Rusinaviciute
سن: 26
زبان مادری:
لیتوانیایی

Justina Stulpiniene

Justina Stulpiniene
سن: 28
زبان مادری:
لیتوانیایی

Viktorija Kasiukevič

Viktorija Kasiukevič
Kaunas, لیتوانی
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Titas Klevinskas

Titas Klevinskas
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ramunas Prysmantas

Ramunas Prysmantas
London, انگلستان
سن: 36
زبان مادری:
لیتوانیایی

Irmantas Stasila

Irmantas Stasila
Alytus, لیتوانی
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Grazina Zadeikiene

Grazina Zadeikiene
Vilnius, لیتوانی
سن: 54
زبان مادری:
لیتوانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به