دوستان زبان آموز لیتوانیایی

Liutauras Tik

Liutauras Tik
سن: 25
زبان مادری:
لیتوانیایی

Linas Nesakysiu

Linas Nesakysiu
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Dana Jakszto

Dana Jakszto
Vilnius, لیتوانی
سن: 52
زبانهای ماری:
لیتوانیایی
لهستانی

Ovidijus Urbonavicius

Ovidijus Urbonavicius
Kaunas, لیتوانی
سن: 44
زبان مادری:
لیتوانیایی

Judita Trinkiene

Judita Trinkiene
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ruta Kulbyte

Ruta Kulbyte
سن: 15
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jurgita Bur

Jurgita Bur
Vilnius, لیتوانی
سن: 37
زبان مادری:
لیتوانیایی

Arturas Gruzauskas

Arturas Gruzauskas
London, انگلستان
سن: 45
زبان مادری:
لیتوانیایی

Darius Pivoras

Darius Pivoras
Kretinga, لیتوانی
سن: 43
زبان مادری:
لیتوانیایی

Samanta Tolvaisaite

Samanta Tolvaisaite
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Aurelija Tarvydaitė

Aurelija Tarvydaitė
Klaipėda, لیتوانی
سن: 26
زبان مادری:
لیتوانیایی

laima maciene

laima maciene
Klaipėda, لیتوانی
سن: 43
زبان مادری:
لیتوانیایی

Živilė Žebrauskaitė

Živilė Žebrauskaitė
Klaipėda, لیتوانی
سن: 16
زبان مادری:
لیتوانیایی

Santa Urbonavičiūtė

Santa Urbonavičiūtė
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Vilma Pigagiene

Vilma Pigagiene
Rotterdam, هلند
سن: 44
زبان مادری:
لیتوانیایی

Vaida Satiene

Vaida Satiene
سن: 48
زبان مادری:
لیتوانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به