دوستان زبان آموز لیتوانیایی

erlas majys

erlas majys
Birmingham, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Laura Petrauskaitė

Laura Petrauskaitė
Šilalė, لیتوانی
سن: 18
زبان مادری:
لیتوانیایی

Greta Bulotaitė

Greta Bulotaitė
Vilnius, لیتوانی
سن: 22
زبان مادری:
لیتوانیایی

Alvydas Grazinskis

Alvydas Grazinskis
London, انگلستان
سن: 41
زبان مادری:
لیتوانیایی

Daina Balseviciute

Daina Balseviciute
Vilnius, لیتوانی
سن: 18
زبان مادری:
لیتوانیایی

Asta Stas

Asta Stas
Klaipėda, لیتوانی
سن: 52
زبان مادری:
لیتوانیایی

Danute Buceliene

Danute Buceliene
London, انگلستان
سن: 59
زبان مادری:
لیتوانیایی

Loreta Kašinskienė

Loreta Kašinskienė
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ingrida Marcinkeviciute

Ingrida Marcinkeviciute
سن: 33
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jelena Cirbuliene

Jelena Cirbuliene
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Eglė Čiupailytė

Eglė Čiupailytė
Vilnius, لیتوانی
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Arturas Gruzauskas

Arturas Gruzauskas
London, انگلستان
سن: 46
زبان مادری:
لیتوانیایی

Viktorija Krakauskaitė

Viktorija Krakauskaitė
Vilnius, لیتوانی
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Gediminas Bartasevicius

Gediminas Bartasevicius
Paea, پلی‌نزی فرانسه
سن: 28
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jovita Jovita

Jovita Jovita
Šiauliai, لیتوانی
سن: 26
زبان مادری:
لیتوانیایی

Tomas Lietuvis

Tomas Lietuvis
London, انگلستان
سن: 26
زبان مادری:
لیتوانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به