دوستان زبان آموز لیتوانیایی

Ruta Vabuolaite

Ruta Vabuolaite
London, انگلستان
سن: 26
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ugne Streikiene

Ugne Streikiene
سن: 46
زبان مادری:
لیتوانیایی

Victoria Nevermind

Victoria Nevermind
سن: 23
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ramune Petkeviciute

Ramune Petkeviciute
سن: 32
زبان مادری:
لیتوانیایی

laima maciene

laima maciene
Klaipėda, لیتوانی
سن: 43
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jurgita Urbutyte

Jurgita Urbutyte
Wisbech, انگلستان
سن: 25
زبان مادری:
لیتوانیایی

Kristina Arlauskaitė

Kristina Arlauskaitė
Akmenė, لیتوانی
سن: 25
زبان مادری:
لیتوانیایی

Justė Rybnikovė

Justė Rybnikovė
Vilnius, لیتوانی
سن: 38
زبان مادری:
لیتوانیایی

Svajunas Butikis

Svajunas Butikis
سن: 19
زبان مادری:
لیتوانیایی

Gabija Grabauskaitė

Gabija Grabauskaitė
Ariogala, لیتوانی
سن: 15
زبان مادری:
لیتوانیایی

Mindaugas Mickevicius

Mindaugas Mickevicius
سن: 31
زبان مادری:
لیتوانیایی

Nastė Chomičenkienė

Nastė Chomičenkienė
سن: 60
زبان مادری:
لیتوانیایی

Viktorija Adomaityte

Viktorija Adomaityte
سن: 23
زبان مادری:
لیتوانیایی

Gediminas Bartasevicius

Gediminas Bartasevicius
Paea, پلی‌نزی فرانسه
سن: 28
زبان مادری:
لیتوانیایی

Izolina Čepauskaitė

Izolina Čepauskaitė
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Rasa Kavaliauskaite

Rasa Kavaliauskaite
Vilnius, لیتوانی
سن: 28
زبان مادری:
لیتوانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به