دوستان زبان آموز لیتوانیایی

Laisvidas Karvelis

Laisvidas Karvelis
سن: 18
زبان مادری:
لیتوانیایی

Simona Rim

Simona Rim
Vilnius, لیتوانی
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ieva Sinkeviciute

Ieva Sinkeviciute
Kaunas, لیتوانی
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

Eglė Kaz

Eglė Kaz
سن: 25
زبان مادری:
لیتوانیایی

Karolina Čereškaitė

Karolina Čereškaitė
Vilnius, لیتوانی
سن: 18
زبان مادری:
لیتوانیایی

Viktorija Filomena

Viktorija Filomena
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Algirdas Ašaka

Algirdas Ašaka
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

Asta Lukoševičienė

Asta Lukoševičienė
Vilnius, لیتوانی
سن: 44
زبان مادری:
لیتوانیایی

Karolina Korsakaite

Karolina Korsakaite
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ruta Bliuviene

Ruta Bliuviene
Marijampolė, لیتوانی
سن: 41
زبان مادری:
لیتوانیایی

Viktorija Synovec

Viktorija Synovec
Vilnius, لیتوانی
سن: 25
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ovidijus Urbonavicius

Ovidijus Urbonavicius
Kaunas, لیتوانی
سن: 44
زبان مادری:
لیتوانیایی

Beata Tupko

Beata Tupko
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Karolina Zygelyte

Karolina Zygelyte
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jurgita Urbutyte

Jurgita Urbutyte
Wisbech, انگلستان
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Judita Trinkiene

Judita Trinkiene
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به