دوستان زبان آموز لیتوانیایی

Ieva Radavičienė

Ieva Radavičienė
Netherlands, ایالات متحده
سن: 22
زبان مادری:
لیتوانیایی

Ruta Matuzoniene

Ruta Matuzoniene
Prienai, لیتوانی
سن: 45
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jurgita Podskocimiene

Jurgita Podskocimiene
Kaunas, لیتوانی
سن: 35
زبان مادری:
لیتوانیایی

Paulina Lukasevic

Paulina Lukasevic
سن: 16
زبانهای ماری:
لیتوانیایی
روسی

Viktorija Kasiukevič

Viktorija Kasiukevič
Kaunas, لیتوانی
سن: 23
زبان مادری:
لیتوانیایی

Judita Trinkiene

Judita Trinkiene
سن: 27
زبان مادری:
لیتوانیایی

Jelena Subotina

Jelena Subotina
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Lidija Majuvienė

Lidija Majuvienė
سن: 41
زبان مادری:
لیتوانیایی

Violeta Slapukytė

Violeta Slapukytė
سن: 20
زبان مادری:
لیتوانیایی

Silvija Norkaitienė

Silvija Norkaitienė
سن: 48
زبان مادری:
لیتوانیایی

Valentas Dulinskas

Valentas Dulinskas
سن: 29
زبان مادری:
لیتوانیایی

Nerijus Purys

Nerijus Purys
سن: 22
زبان مادری:
لیتوانیایی

Gytis Armonas

Gytis Armonas
سن: 21
زبان مادری:
لیتوانیایی

Aistė Kunickaitė

Aistė Kunickaitė
Kaunas, لیتوانی
سن: 23
زبان مادری:
لیتوانیایی

Viki Ciki

Viki Ciki
سن: 24
زبان مادری:
لیتوانیایی

Justina Adomaitytė

Justina Adomaitytė
سن: 16
زبان مادری:
لیتوانیایی

یک دوست برای زبان پیداکنید.

زبانی که صحبت میکنید

زبانی که میخواهید یاد بگیرید

جنسیت

سن
از به